Termeni si conditii validator

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEASTĂ APLICAȚIE ȘI DE A CONTRACTA

1. Prevederi generale și definiții

Aplicație aplicația mobilă / unealta digitală care permite accesul la o platformă de tranzacționare a atributelor convenționale ale energiei verzi
(Green Tokens) și care permite Validatorului obținerea unui comision aferent activității desfășurate de evaluare și validare a
solicitărilor Producătorilor de a primi REO-G, precum și a solicitărilor Participanților de a obține un Certificat Verde de Sutenabilitate.
”Certificat Verde de Sustenabilitate” modalitate de a demonstra gradul de sustenabilitate prin susținerea producătorilor de energie verde, precum si cantitatea de CO2 evitată
în atmosferă.
”Fond ECF” fondul comunității de energie regenerabilă, adică un fond de REO-G aparținând comunității de utilizatori ai Aplicației. Acest Fond ECF
se alimentează cu donații de la Producători – de fiecare dată când aceștia fac o solicitare de REO-G, un procent va intra automat
în Fondul ECF.
Green Token” sau “REO-G un jeton nefungibil de tip ERC-721 care certifică pe blockchain originea energiei produse din surse regenerabile cu scopul de a măsura
cantitatea de CO2 evitată în atmosferă.
MWAT un jeton fungibil de tip ERC-20 având utilitate doar în Aplicație ca baterie virtuală de stocare a REO-G și jeton convențional de
achiziționare a REO-G și a dreptului la Franciza RED V-LEC de către Colaborator.
Producător înseamnă persoana fizică sau juridică autorizată, producător de energie din surse regenerabile.
RED Restart Energy Democracy S.R.L., o societate cu răspundere limitată, cu sediul în localitatea
Timișoara, Str. Gheorghe Doja nr. 11E, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/36/2018, CUI 38670652.
Termeni și condiții” sau “TCG acești termeni și condiții între RED și Validator.
”Validator” persoană autorizată de RED pentru a evalua și valida solicitările Producătorilor de emitere REO-G, precum și solicitările
Participanților de a obține un Certificat Verde de Sutenabilitate.

Alți termeni utilizați în acești TCG au înțelesurile care rezultă din Manualul Utilizatorului Aplicației care poate fi accesat aiciaici.

(i) achitarea sumei în MWAT aferente dobândirii calității de Validator;

(ii) încărcarea în Aplicație a informațiilor și documentelor necesare în
scopul cunoașterii clientelei;

(iii) parcurgerea și absolvirea unui test cu nota 9 din 10, test care atestă cunoștințele dvs. de
specialitate în domeniul energiei din surse regenerabile.

Testul va consta într-o serie de întrebări cu raspunsuri la alegere, care trebuie finalizat într-o perioadă prestabilită de timp. În
urma testului sa va genera un scor, care trebuie să fie minim 9 din 10 pentru a se considera absolvit.

Dacă nu veți atinge scorul minim sau nu veți reuși să vă încadrați în timpul acordat, aveți voie să repetați testul o singură dată la maximum 12
luni de la data primului test.

2. Utilizarea Aplicației în calitate de Validator

2.1 După parcurgerea celor trei pași menționați la art. ‎1.5 și înregistrarea cu
succes în calitate de Validator, aveți posibilitatea de a obține un comision ca urmare a evaluării și validării următoarelor tipuri de cereri:

a) Solicitările Producătorilor de acordare a REO-G în baza producției de energie din surse regenerabile.

În calitate de Validator, veți avea acces la informațiile transmise de Producător în solicitare, veți putea cere mai multe detalii pentru a
certifica cantitatea de energie produsă și veți putea selecta una din următoarele opțiuni:

Pentru fiecare solicitare a Producătorilor de acordare a REO-G, veți primi un comision în MWAT, calculat in aplicatie.

Detaliile suplimentare pentru înțelege modalitățile de interacționare prin intermediul acestei platforme sunt disponibile în Manualul Utilizatorului, accesabil aiciaici.

3. Drepturi în legătură cu Aplicația

3.1 Proprietatea asupra Aplicației.

Aplicația și toate drepturile asociate cu acestea sunt și vor rămâne proprietatea RED. Prevederile acestor TCG și utilizarea, de către Validator, a
Aplicației nu conferă și nu acordă Validatorului niciun drept asupra Aplicației sau asociat cu acestea, cu excepția dreptului de utilizare limitat acordat
potrivit Art. ‎3.2.

3.2 Dreptul de a utiliza Aplicația.

În baza acestor TCG, cu condiția respectării de către Validator a obligațiilor ce îi revin potrivit acestor TCG, RED acordă Validatorului un
drept de utilizare (licență) limitată, fără caracter exclusiv, care nu poate fi sub-licențiat sau transferat, și care va putea fi revocat oricând de
către RED, pentru a accesa și a utiliza Aplicația pe dispozitivul personal al Validatorului. În legătură cu accesarea și utilizarea Aplicației,
Validatorul este obligat să respecte strict următoarele restricții:

a) să nu reproducă, să nu modifice, să nu realizeze opere derivate, să nu
distribuie, să nu licențieze, să nu închirieze, să nu vândă, să nu revândă, să nu transfere, să nu afișeze public, să nu reprezinte
public, să nu transmită, să nu facă streaming, să nu difuzeze sau să nu exploateze în orice alt mod Aplicația;

b) să nu decompileze, să nu refacă prin inginerie inversă sau să nu dezasambleze
Aplicația;

c) să nu facă linkuri, mirror-uri sau frame-uri către vreo porțiune a
Aplicației;

d) să nu determine sau să lanseze programe sau scripturi care fac scraping,
indexează, analizează sau efectuează orice alte operațiuni de extragere de date din vreo porțiune a Aplicației sau care îngreunează sau
împiedică operarea și/sau funcționalitatea oricărui aspect al Aplicației;

e) să nu încerce să obțină accesul neautorizat sau să nu afecteze vreun
aspect al Aplicației ori al sistemelor sau rețelelor corelate cu acestea;

f) să nu îndepărteze marcajele privind drepturile de autor, mărcile
comerciale sau alte drepturi de proprietate pe orice document emanat de la RED sau în orice porțiune a Aplicației.

4. Declarații și garanții ale Validatorului

Validatorul declară și garantează față de RED după cum urmează:

a) ca persoană juridică, este o entitate înființată în mod legal
și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația aplicabilă și obiectul său de activitate;

b) are puterea de a încheia și de a executa prezentele TCG și a luat toate
măsurile necesare pentru a autoriza încheierea și executarea acestora;

c) că prezentele TCG sunt valabile, obligatorii din punct de vedere juridic și
executorii, precum și admisibile în probe în instanță;

d) încheierea și executarea prezentelor TCG nu intră și nu vor intra în
conflict cu:

· nicio lege sau cerință legală aplicabilă;

· documentele sale de înregistrare și funcționare; sau

· niciun acord sau contract obligatoriu pentru Validator;

e) Validatorul nu este supus niciunei proceduri de contencios administrativ,
susceptibilă a amenința sau restrânge exercitarea oricăruia dintre drepturile și obligațiile sale în temeiul prezentelor TCG;

f) Validatorul nu este supus niciunei hotărâri, ordonanțe, decizii ale
instanțelor, autorităților guvernamentale sau de reglementare, care afectează capacitatea sa de a-și îndeplini obligațiile prevăzute în
prezentele TCG.

5. Natura și acuratețea informațiilor furnizate prin intermediul Aplicației

RED va lua toate măsurile pentru a se asigura că informațiile postate în Aplicație sunt actualizate, reale și corecte. Deși Aplicația este disponibilă
și utilizatorilor din alte țări, informațiile postate sunt valabile doar pe teritoriul României.

Nici RED și nicio altă parte implicată în realizarea și funcționarea Aplicației nu vor fi responsabile pentru nicio eroare, daună (directă sau
indirectă), pierdere de date sau eroare a cuprinsului sau lipsurilor Aplicației, care pot să apară direct, indirect sau incident prin utilizarea
Aplicației.

6. Accesul la Aplicație și utilizarea acesteia

Aplicația este accesibilă non-stop, mai puțin atunci când se efectuează operațiuni de mentenanță sau reconstrucție. RED nu își asumă răspunderea
pentru întârzierile sau imposibilitatea de accesare/ utilizare a Aplicației.

În acest sens, Validatorul este de acord că (i) din punct de vedere tehnic este imposibil ca Aplicația să nu includă erori și că RED nu poate fi
responsabilă în acest sens, (ii) erorile pot duce la indisponibilitatea temporară a Aplicației și că (iii) funcționarea Aplicației poate fi
influențată negativ de circumstanțe ce nu pot fi controlate de RED precum, spre exemplu, legături de transmisie și telecomunicație între dumneavoastră
și alte sisteme și rețele.

RED şi /sau împuterniciții acesteia pot, în orice moment, temporar sau permanent, să modifice sau întrerupă accesul la o parte a
Aplicației pentru a realiza lucrări de întreținere și/sau aduce îmbunătățiri și/sau schimbări. RED nu este responsabilă pentru modificarea,
suspendarea sau întreruperea accesului la Aplicație.

Este interzisă folosirea Aplicației în scopul încărcării, descărcării, publicării sau transmiterii oricăror informații al căror conținut este
ilegal sau imoral, tulbură în vreun fel viața privată a altor persoane, conține viruși, este contrar bunelor moravuri sau ordinii publice. RED nu va
fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune produse ca urmare a unui tip de comunicare din categoria celor menționate anterior.

În plus, este interzis sa folosiți Aplicația pentru a transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de
hărțuire, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau
încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, ar putea conduce la răspundere civilă sau ar încălca în alt mod legea.

Este interzisă folosirea unei adrese false de e-mail sau transmiterea, în mod nelegitim, de mesaje electronice sau orice alte comunicări în
numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități.

RED nu poate fi ținută răspunzătoare pentru nicio pierdere, distrugere sau cheltuială care ar putea decurge din accesarea sau utilizarea de către
dumneavoastră și/sau de către orice terț a Aplicației.

7. Autentificarea și accesarea contului Validatorului

Pentru autentificare, Validatorul va alege / primi un nume de utilizator și o parolă, pentru a accesa Aplicația în mod securizat de pe telefonul mobil
sau pe un alt asemenea dispozitiv electronic, și va menține, astfel, un cont personal activ de utilizator al Aplicației.

Un Validator nu poate avea decât un singur cont. Validatorul poate autoriza persoane care acționează sub autoritatea sa să utilizeze contul său,
utilizând funcționalitatea pusă la dispoziție de RED în acest sens. Este interzisă cesionarea sau transferarea, în orice alt mod, a
contului Validatorului către o altă persoană. Validatorul se obligă să respecte toate legile aplicabile atunci când utilizează Aplicația, și o poate
utiliza exclusiv în scopuri legale.

Pentru a accesa Aplicația sau unele dintre resursele pe care le oferă, Validatorului îi este solicitat să furnizeze anumite detalii sau informații.
Este o condiție a utilizării Aplicației ca toate informațiile pe care le furnizează Validatorul sa fie corecte, actuale și complete. Validatorul se obligă
să înștiințeze RED cu privire la orice modificare a datelor sale personale furnizate în legătură cu Aplicația. Dacă informațiile furnizate de
Validator nu sunt corecte, complete și la zi, este posibil să nu mai poată fi permis accesul pe Aplicație. Validatorul este informat că toate informațiile
pe care le furnizează pentru a se înregistra și utiliza Aplicația sunt guvernate de
Politica privind protecția datelor cu caracter personal disponibila aici.

Dacă alegeți sau aveți la dispoziție un cod de identificare a utilizatorului, o parolă sau orice alte informații, ca parte a procedurilor noastre de
securitate, trebuie să tratați aceste informații ca fiind confidențiale și nu trebuie să le dezvăluiți altor terțe părți.

Ne rezervăm dreptul de a dezactiva orice cod de identificare a utilizatorului sau orice parolă, fie că a fost ales de dumneavoastră, fie că v-a fost alocat,
în orice moment, dacă în opinia noastră, nu ați respectat vreuna dintre prevederile acestor TCG. Validatorul poartă răspunderea exclusivă pentru
toate activitățile derulate de către Validator prin intermediul Aplicației și are obligația de a menține, în permanență, prin mijloace proprii,
securitatea și caracterul secret al numelui de utilizator și al parolei asociate. Sunteți de acord să ne anunțați imediat după ce ați constatat orice
divulgare sau utilizare neautorizată a codului de identificare al Validatorului și/sau a parolei.

8. Conținut promoțional

Orice conținut promoțional oferit prin intermediul Aplicației va fi furnizat în conformitate cu legislația aplicabilă.

Din perspectiva legislației privind protecția datelor cu caracter personal, RED vă va trimite comunicări comerciale prin intermediul Aplicației, prin e-mail
sau prin orice altă metodă care foloseşte serviciile de comunicaţii electronice destinate publicului doar în cazul în care v-ați exprimat
în prealabil consimţământul expres pentru a primi asemenea comunicări.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, având în vedere că RED a obținut adresa dvs. de e-mail cu ocazia creării unui cont și utilizării
Aplicației de către dvs., va putea utiliza adresa dvs. de e-mail în scopul efectuării de comunicări comerciale referitoare la restul
funcționalităților existente în Aplicație. În această situație, veți avea posibilitatea de a vă opune printr-un mijloc simplu şi gratuit ori de
câte ori veți primi o astfel de comunicare comercială.

În scopul utilizării Aplicației, sunteți de acord că orice probleme pe care le-ați putea întâlni în ceea ce privește conținutul
promoțional, le veți adresa mai întâi către RED, în vederea unei soluționări amiabile.

RED nu va fi răspunzătoare pentru niciun tip de pierderi sau daune financiare din cauza conținutului promoțional oferit sau pentru orice eșec sau
incapacitate de a utiliza respectivul conținut promoțional, indiferent de motiv.

9. Accesul la rețea și dispozitive

Validatorul are responsabilitatea exclusivă de a obține accesul la rețeaua de date necesară pentru a utiliza Aplicația. Se pot aplica tarifele și prețurile
percepute de rețeaua mobilă la care este abonat Validatorul, pentru transferul de date și mesaje, în măsura în care Validatorul accesează sau
utilizează Aplicația de pe un dispozitiv care permite comunicarea wireless, și îi revine Validatorului responsabilitatea exclusivă de a achita aceste
tarife și prețuri.

Validatorul are responsabilitatea exclusivă de a procura și a actualiza echipamentele hardware sau dispozitivele necesare pentru a accesa și a utiliza
Aplicația, precum și de a procura orice actualizări ale acestora.

Pentru evitarea oricărei neînțelegeri, RED nu garantează că Aplicația sau orice funcționalitate a acesteia va funcționa pe un anumit echipament
hardware sau pe un anumit dispozitiv. În plus, Validatorul recunoaște și acceptă că Aplicația poate fi afectată de defecțiuni și
întârzieri inerente în utilizarea internetului și a comunicațiilor electronice, pentru care RED nu răspunde.

10. Protecția datelor cu caracter personal

Din perspectiva protecției datelor cu caracter personal, părțile declară și recunosc faptul că fiecare acționează în calitate de operator independent
al datelor cu caracter personal pe care le prelucrează. Părțile declară și acceptă ca nu au calitatea de operatori asociați și exclud orice formă de
răspundere comună sau solidară.

Pe parcursul utilizării Aplicației, Validatorul se va asigura că:

a) prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate numai
în conformitate cu dispozițiile legale, pentru scopurile sale proprii, sens în care se va asigura și de respectarea principiilor privind
prelucrarea datelor cu caracter personal;

b) realizează informarea și obține consimțământul persoanelor vizate, în
măsura în care acesta din urmă este necesar conform cerințe legale aplicabile privind protecția datelor sau transmiterea comunicărilor comerciale
electronice;

c) aplică masurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele
cu caracter personal împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii, deteriorarii, modificarii sau
divulgarii, luând în considerare domeniul de aplicare, contextul și scopul prelucrarii;

d) gestionează orice solicitari, cereri sau pretenții venite din partea persoanelor
vizate fără implicarea sau atragerea răspunderii RED.

11. Politica de utilizare cookie-uri

Aplicația utilizează cookie-uri. Pentru informații detaliate privind folosirea cookie -urilor va rugam consultați
Politica de utilizare cookie-uri disponibila aici.

12. Feedback-ul furnizat de Validator

La latitudinea sa exclusivă, RED poate să permită Validatorului, periodic, să transmită, să încarce sau să pună la dispoziția RED, prin intermediul
Aplicației, conținut și informații în format text, inclusiv comentarii și opinii despre Aplicație, mecanismul prezentat în acești TCG sau despre
alți utilizatori („Feedback-ul”).

Întregul Feedback va rămâne proprietatea Validatorului. Totuși, prin furnizarea de conținut către RED, Validatorul acordă către RED o licență
valabilă la nivel mondial, perpetuă, irevocabilă, transferabilă, fără redevențe, cu drept de sub-licențiere, de a utiliza, a copia, a modifica, a crea opere
derivate, a distribui, a afișa public, a reprezenta public și a exploata în orice alt mod respectivul Feedback în toate formatele și pe toate
canalele de distribuție cunoscute în prezent sau create în viitor, fără a fi necesară informarea prealabilă sau acordul Validatorului, și fără a
fi necesară vreo plată către Validator sau către altă persoană.

Validatorul declară și garantează următoarele:

12.1.1 Validatorul fie este proprietarul unic și exclusiv al întregului Feedback, fie deține toate drepturile, licențele, acordurile și
autorizațiile necesare pentru a acorda RED licența asupra Feedback-ului; și

12.1.2 nici Feedback-ul, nici transmiterea, încărcarea, publicarea sau furnizarea de către Validator a acestuia, nici utilizarea de către
RED a respectivului Feedback nu va constitui încălcarea, însușirea ilegală sau nerespectarea drepturilor de proprietate sau de proprietate
intelectuală ale unui terț, sau a drepturilor de publicitate sau confidențialitate ale unui terț, și nici nu va duce la încălcarea vreunei legi sau
reglementări aplicabile.

12.1.3 Validatorul se obligă să nu transmită Feedback cu caracter denigrator, calomnios, care incită la ură, violent, obscen, pornografic,
ilegal sau jignitor, după cum stabilește RED la latitudinea sa exclusivă. RED are posibilitatea, dar nu și obligația, de a examina, a monitoriza sau a
șterge Feedback-ul, la latitudinea exclusivă a RED, în orice moment, indiferent de motiv, fără a fi necesară, în acest scop, notificarea sau
anunțarea, în orice alt mod, a Validatorului.

13. Declarații și Garanții ale RED

Validatorul recunoaște, în mod expres, că este parte la prezentele TCG în considerarea următoarelor declarații si garanții date de RED, în
legătură cu persoana și cu activitatea proprie, după cum urmează:

13.1.1 RED e o societate legal constituită, care funcționează în mod legal, în baza legii române, cu toate atributele
societare legale pentru a-și desfășura activitatea;

13.1.2 RED deține toate autorizațiile legale pentru a-și desfășura activitatea potrivit acestor TCG și se conformează întru totul
exigențelor ce rezultă din aceste autorizații;

13.1.3 RED are toate atributele legale necesare pentru a încheia și pentru a fi parte în această relație contractuală, iar
executarea obligațiilor sale nu rezultă și nu va rezulta, nu va fi în conflict cu, respectiv, nu va constitui o încălcare a vreunui termen sau a
vreunei condiții, ori a oricărei alte prevederi cuprinse într-un contract sau orice alt document sau act juridic, de orice natură, la care RED
este sau ar urma să fie parte, sau căruia RED i se supune conform legislației române;

13.1.4 RED dispune de capacitățile tehnice si de personalul calificat necesar, pentru îndeplinirea obligațiilor sale.

14. Durata TCG. Încetare

Acești TCG sunt valabili pentru durata accesării și utilizării de către Validator a Aplicației.

Validatorul are dreptul sa se retragă din TCG, respectiv să-și închidă contul din Aplicație, oricând, fără invocarea niciunui motiv si fără a
suporta alte costuri. Drepturile născute până la data retragerii sunt deplin recunoscute părții titular al drepturilor în cauză.

RED poate dispune imediat încetarea relației contractuale cu Validatorul refuzându-i accesul acestuia la Aplicație în orice moment, dacă
Validatorul a încălcat orice prevedere a acestor TCG, în baza unei simple notificări și fără nicio formalitate prealabilă. De asemenea, RED
poate denunța unilateral oricând acești TCG cu o notificare prealabilă de [10 zile].

Încetarea acestor TCG nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor, inclusiv limitărilor de răspundere a RED din restul termenilor și condițiilor
aferente altor roluri dobândite prin intermediul Aplicației.

15. Declinare

Aplicația este furnizată „așa cum se prezintă” și „în funcție de disponibilitate.” RED nu acceptă niciuna dintre declarațiile
și garanțiile, exprese, implicite sau impuse de lege, care nu sunt prevăzute în mod expres în acești TCG, inclusiv garanțiile implicite privind
vandabilitatea, vulnerabilitatea, adecvarea pentru un anumit scop și neîncălcarea drepturilor terților.

În plus, RED nu formulează nicio declarație sau garanție cu privire la fiabilitatea, punctualitatea, calitatea, adecvarea sau disponibilitatea
Aplicației, nici nu declară sau garantează că Aplicația sau orice software aferent acestora vor fi lipsite de întreruperi sau erori.

Validatorul recunoaște și acceptă că întregul risc care decurge din utilizarea de către Validator a Aplicației îi revine în totalitate
Validatorului, în măsura maximă permisă de legislația aplicabilă.

16. Limitarea răspunderii RED

RED nu va fi răspunzătoare pentru daunele indirecte, viitoare, speciale, exemplare, punitive sau de altă natură, inclusiv pierderea profitului, prejudicii
asociate cu sau care decurg în alt mod din orice utilizare a Aplicației.

RED nu va fi răspunzătoare pentru niciun prejudiciu, nicio daună și nicio pierdere care decurg incluiv, dar fără limitare, din:

16.1.1 faptul că Validatorul a utilizat sau s-a bazat pe Aplicație, sau incapacitatea ori inabilitatea Validatorului de a accesa sau a utiliza
Aplicația; sau

16.1.2 orice tranzacție sau relație dintre Validator și orice terță parte, chiar dacă RED a fost informată cu privire la posibilitatea
producerii acestor prejudicii; sau

16.1.3 nerespectarea, de către Validator, a oricăror instrucțiuni ori recomandări transmise acestuia, de către RED prin intermediul Aplicației
sau în orice alt mod.

RED nu va fi răspunzătoare pentru nicio întârziere sau nefuncționare a Aplicației, care decurge din cauze aflate în afara controlului
rezonabil al RED, cum ar fi, dar fără a se limita la:

(a) nefuncționarea rețelelor de telefonie mobilă; sau

(b) utilizarea, de către Validator, a unor funcționalități nefurnizate de RED; sau

(c) serviciile și calitatea serviciilor furnizate de terți Validatorului;

(d) alte situații prevăzute de lege.

RED nu va avea nicio răspundere în ceea ce privește accesul la Aplicație din țări ale căror legi interzic sau restricționează ori limitează accesul
și/sau utilizarea unei platforme de tranzacționare a atributelor energiei verzi, în conformitate cu modelul propus de Aplicație. Totodată, RED nu va
avea nicio răspundere în ceea ce privește accesul la Aplicației din țări ale căror legi interzic sau restricționează ori limitează orice aspect al
conținutului Aplicației, inclusiv orice funcționalitate a acesteia. Validatorii care aleg să acceseze acestă Aplicație din alte țări o fac din proprie
inițiativă, pe proprie răspundere și sunt singurii responsabili pentru respectarea legilor aplicabile.

Fără a aduce atingere generalității celor de mai sus, în ceea ce jetoanele MWAT dobândite și/sau tranzacționate de către Validatori, RED nu va
avea nicio răspundere expresă și/sau implicită de orice fel, inclusiv, fără limitare, în ceea ce privește declarațiile, garanțiile sau condițiile de
utilizare, acuratețea, actualitatea, caracterul complet și/sau adecvarea jetoanelor MWAT. Validatorii care dobândessc și/sau tranzacționează
jetoane MWAT o fac din proprie inițiativă, pe proprie răspundere și sunt singurii responsabili pentru orice încălcări ce pot decurge din
dobândirea și/sau tranzacționarea acestora.

RED nu este răspunzătoare în nicio situație și indiferent dacă prejudiciul este previzibil în mod rezonabil, inclusiv, dar fără limitare,
pentru:

 1. informațiile înscrise în certificatele verzi de sustenabilitate eliberate prin intermediul Aplicației;
 2. decizia Validatorilor de a da curs, a cere informații suplimentare sau a nu da curs unei solicitări de REO-G;
 3. informațiile referitoare la prețurile live ale REO-G și MWAT, ce pot fi vizualizate prin intermediul Aplicației;
 4. disponibilitatea sau indisponibilitatea jetoanelor MWAT la un anumit moment pentru dobândire, tranzacționare, schimb sau alte asemenea operațiuni;
 5. colectarea, depozitarea, tranzacționarea unor jetoane MWAT obținute ilegal sau frudulos;
 6. evaluarea sau plata oricăror impozite sau taxe care decurg din utilizarea de către Validator a Aplicației;
 7. orice act sau omisiune din partea celorlalți utilizatori ai Aplicației;
 8. instrucțiunile primite din partea Validatorului, indiferent dacă a acționat sau nu a acționat în baza acestora;
 9. decizia Validatorului de a intra într-o relație contractuală în baza prezentelor TCG;
 10. decizia Validatorului de a utiliza funcționalitățile puse la dispoziție prin intermediul Aplicației;
 11. orice întârziere, pierdere sau prejudiciu de orice fel suportate ca urmare a serviciilor furnizate de orice furnizor terț de servicii sau
  subcontractor angajat de RED. Toate reclamațiile legate de actul sau omisiunea oricărui furnizor de servicii terț sau subcontractant vor fi introduse
  exclusiv și direct împotriva acestei părți.
 12. orice tranzacții și/sau plăți finalizate parțial sau întârzieri în procesarea tranzacțiilor și/ sau plăților Validatorului;
 13. profituri pierdute, venituri pierdute, oportunități de afaceri pierdute, date pierdute, alte pierderi intangibile, punitive, speciale sau incidentale,
  indiferent dacă aceste pierderi au fost directe sau indirecte, previzibile sau imprevizibile și indiferent dacă RED a fost informată sau nu cu privire
  la posibilitatea producerii acestor pierderi;
 14. orice pierderi ca urmare a unei cerințe impuse de noi legi sau reglementări sau ca urmare a obligațiilor noastre în temeiul legilor din orice
  jurisdicție;
 15. respectarea oricăror legi, reguli și reglementări din jurisdicția specifică Validatorului, care se pot aplica în legătură cu utilizarea Aplicației
  sau funcționalităților acesteia;

În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, răspunderea totală a RED față de Validator, în legătură cu Aplicația și/sau executarea
obligațiilor sale, pentru toate prejudiciile, pierderile și daunele, nu va depăși în niciun caz valoarea achitată de Validator pentru a dobândi
această calitate.

17. Răspunderea Validatorului

Validatorul se obligă să despăgubească și să exonereze de răspundere RED și pe asociații, administratorii, funcționarii, directorii, angajații și agenții
acesteia în eventualitatea oricăror cereri de despăgubire, pretenții, pierderi, pagube și cheltuieli (inclusiv onorariile avocaților) generate de
Validator care decurg din sau în legătură cu:

17.1.1 utilizarea Aplicației de către Validator;

17.1.2 nerespectarea sau încălcarea, de către Validator, a oricăreia dintre prevederile acestor TCG;

17.1.3 caracterul inadecvat al drepturilor asupra Feedback-ului și/ sau conținutul inadecvat al acestuia; sau

17.1.4 încălcarea, de către Validator, a drepturilor unui terț, inclusiv a drepturilor Participanților sau Producătorilor cărora trebuie
să le evalueze solicitările.

17.1.5 informațiile și documentele înregistrate în Aplicație în scopul cunoașterii clientelei, precum și corectitudinea și
legalitatea acestora;

17.1.6 încălcarea legislației privind protecția datelor cu carcater personal de către Validator, indiferent de persoana prejudiciată;

17.1.7 evaluarea sau plata oricăror impozite sau taxe care decurg din utilizarea de către Validator a Aplicației;

18. Statutul juridic al Părților

În legătură cu orice aspect ce privește executarea obligațiilor sale conform acestor TCG, fiecare dintre RED și Validator are calitatea juridică a
unui operator economic independent.

Pentru evitarea oricărei confuzii, fiecare dintre RED și Validator recunoaște și acceptă faptul că niciunul dintre Validator și RED nu are, în raport
cu cealaltă parte sau cu orice (terță) parte care utilizează Aplicația, calitatea de prepus, mandatar, reprezentant sau orice altă calitate juridică
subordonată. În mod specific, fiecare parte recunoaște și acceptă că cealaltă parte nu poate să o angajeze, juridic sau în orice alt mod, față
de terți.

19. Notificări

Notificările între părți vor putea fi adresate după cum urmează:

20. Anexe

Acești TCG se completează cu prevederile următoarelor Anexe care fac parte integrantă din acești TCG:

Anexa 1 – Manualul Utilizatorului Aplicației REDManualul Utilizatorului Aplicației RED;

21. Legea aplicabilă. Litigii

Acești TCG sunt guvernați și interpretați în conformitate cu legislația română.

Orice dispute, pe care părțile nu le vor putea soluționa pe cale amiabilă, vor fi supuse instanțelor judecătorești competente din România.

22. Diverse

Validatorul se obligă să respecte, în toate aspectele ce decurg din acești TCG și din Manualul Utilizatorului, orice lege aplicabilă, iar RED nu va
avea nicio răspundere în cazul oricărei încălcări a legii de către Validator.

Prezentele TCG se aplică în completarea termenilor și condițiilor specifice calității de Participant, asumate la înregistrarea ca utilizator al
Aplicației, disponibile aici.

Pentru evitarea oricărui dubiu, Validatorul confirmă și acceptă în mod expres fiecare și toate clauzele și termenii din acești TCG inclusiv, fără
limitare, cele prevăzute în secțiunile ‎1, ‎2, ‎3, ‎4, ‎5, ‎6, ‎7, ‎8, ‎9, ‎10, ‎11, ‎12, ‎13,
‎14, ‎15, ‎16, ‎17, ‎18, ‎21 și ‎22.