Termeni si conditii producator

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEASTĂ APLICAȚIE ȘI DE A CONTRACTA

1. Prevederi generale și definiții

Aplicație aplicația mobilă / unealta digitală care permite accesul la o platformă de tranzacționare a atributelor convenționale ale energiei verzi
(Green Tokens) și care permite Producătorului obținerea REO-G și tranzacționarea acestora.
”Fond ECF” Fondul comunității de energie regenerabilă, adică un fond de REO-G aparținând comunității de utilizatori ai Aplicației. Acest Fond ECF
se alimentează cu donații de la Producători – de fiecare dată când aceștia fac o solicitare de REO-G, un procent va intra automat
în Fondul ECF.
Green Token” sau “REO-G un jeton nefungibil de tip ERC-721 care certifică pe blockchain originea energiei produse din surse regenerabile cu scopul de a măsura
cantitatea de CO2 evitată în atmosferă.
MWAT un jeton fungibil de tip ERC-20 având utilitate doar în Aplicație ca baterie virtuală de stocare a REO-G și jeton convențional de
achiziționare a REO-G și a dreptului la Franciza RED V-LEC de către Colaborator.
Producător înseamnă persoana fizică sau juridică autorizată, producător de energie din surse regenerabile care acceptă prezentele TCG.
RED Restart Energy Democracy S.R.L., o societate cu răspundere limitată, cu sediul în localitatea
Timișoara, Str. Gheorghe Doja nr. 11E, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/36/2018, CUI 38670652.
Termeni și condiții” sau “TCG acești termeni și condiții între RED și Producător.
”Validator” persoană autorizată de RED pentru a verifica și valida solicitările de emitere REO-G ale Producătorilor.

Alți termeni utilizați în acești TCG au înțelesurile care rezultă din Manualul Utilizatorului Aplicației care poate fi accesat aiciaici .

2. Utilizarea Aplicației în calitate de
Producător

2.1 După înregistrarea cu succes a centralei electrice, în calitate de Producător,
aveți posibilitatea de a face o solicitare de acordare a REO-G în baza producției dvs. de energie din surse regenerabile.

Veți avea la dispoziție două modalități pentru a dovedi producția de energie:

a) Solicitarea în baza informațiilor furnizate de dvs. (sursa, producție, perioadă etc.)

Vă rugăm să aveți în vedere că REO-G pot fi solicitați retroactiv cu cel mult 12 luni înainte pentru centralele care erau în functiune la
acea dată.

După verificarea datelor introduse și confirmarea corectitudinii acestora de către Validator, solicitarea dumneavoastră va fi validată și vi se vor genera
automat REO-G în contul de Producător.

b) Monitorizare în timp real a producției, prin intermediul RED Meter

În funcție de producția reală a centralei dvs., vi se vor genera automat REO-G în contul de Producător.

2.2 Comisioane plătibile de către Producător

După validarea solicitării dvs., veți primi REO-G aferent producției de energie din surse regenerabile, mai puțin:

a) Procentul de donatie de 5% din REO-G către Fondul ECF.

b) O taxă calculată de aplicatie în MWAT pentru fiecare solicitare de REO-G, plătibilă către Validatori.

2.3 Funcționalitățile puse la dispoziția Producătorului

În calitate de Producător, Aplicația vă pune la dispoziție o serie de funcționalități care să faciliteze interacțiunile dvs. cu celelalte părți
înscrise în Aplicație, astfel după cum urmează:

(i) Încărcarea documentelor în scopul verificării Producătorului conform
cerințelor legale în materia cunoașterii clientelei

(ii) Înregistrarea în Aplicație a unei centrale electrice

(iii) Completarea formularului pentru solicitare REO-G și vizualizarea istoricului

(iv) Comandarea și instalarea RED Meter

(v) Vizualizarea unui infografic cu privire la producția de energie din resurse regenerabile și
echivalentul în REO-G

(vi) Toate funcționalităție aferente calității de Participant, în conformitate cu termenii și
condițiile specifice, disponibile aici.

Detaliile suplimentare pentru înțelege modalitățile de interacționare prin intermediul acestei platforme sunt disponibile în Manualul Utilizatorului, accesabil aiciaici.

3. Drepturi în legătură cu Aplicația

3.1 Proprietatea asupra Aplicației.

Aplicația și toate drepturile asociate cu acestea sunt și vor rămâne proprietatea RED. Prevederile acestor TCG și utilizarea, de către Producător, a
Aplicației nu conferă și nu acordă Producătorului niciun drept asupra Aplicației sau asociat cu acestea, cu excepția dreptului de utilizare limitat acordat
potrivit Art. 3.2

3.2 Dreptul de a utiliza Aplicația.

În baza acestor TCG, cu condiția respectării de către Producător a obligațiilor ce îi revin potrivit acestor TCG, RED acordă Producătorului un
drept de utilizare (licență) limitată, fără caracter exclusiv, care nu poate fi sub-licențiat sau transferat, și care va putea fi revocat oricând de
către RED, pentru a accesa și a utiliza Aplicația pe dispozitivul personal al Producătorului. În legătură cu accesarea și utilizarea Aplicației,
Producătorul este obligat să respecte strict următoarele restricții:

a) să nu reproducă, să nu modifice, să nu realizeze opere derivate, să nu
distribuie, să nu licențieze, să nu închirieze, să nu vândă, să nu revândă, să nu transfere, să nu afișeze public, să nu reprezinte
public, să nu transmită, să nu facă streaming, să nu difuzeze sau să nu exploateze în orice alt mod Aplicația;

b) să nu decompileze, să nu refacă prin inginerie inversă sau să nu dezasambleze
Aplicația;

c) să nu facă linkuri, mirror-uri sau frame-uri către vreo porțiune a
Aplicației;

d) să nu determine sau să lanseze programe sau scripturi care fac scraping,
indexează, analizează sau efectuează orice alte operațiuni de extragere de date din vreo porțiune a Aplicației sau care îngreunează sau
împiedică operarea și/sau funcționalitatea oricărui aspect al Aplicației;

e) să nu încerce să obțină accesul neautorizat sau să nu afecteze vreun
aspect al Aplicației ori al sistemelor sau rețelelor corelate cu acestea;

f) să nu îndepărteze marcajele privind drepturile de autor, mărcile
comerciale sau alte drepturi de proprietate pe orice document emanat de la RED sau în orice porțiune a Aplicației.

4. Declarații și garanții ale Producătorului

Producătorul declară și garantează față de RED după cum urmează:

a) este o entitate înființată în mod legal și își desfășoară
activitatea în conformitate cu legislația aplicabilă și obiectul său de activitate;

b) deține toate autorizațiile și licențele necesare pentru producerea de energie
electrică din surse regenerabile și acestea sunt valabile;

c) are puterea de a încheia și de a executa prezentele TCG și a luat
toate măsurile necesare pentru a autoriza încheierea și executarea acestora;

d) că prezentele TCG sunt valabile, obligatorii din punct de vedere juridic și
executorii, precum și admisibile în probe în instanță;

e) încheierea și executarea prezentelor TCG nu intră și nu vor intra
în conflict cu:

· nicio lege sau cerință legală aplicabilă;

· documentele sale de înregistrare și funcționare; sau

· niciun acord sau contract obligatoriu pentru Producător;

f) Producătorul nu este supus niciunei proceduri de contencios administrativ,
susceptibilă a amenința sau restrânge exercitarea oricăruia dintre drepturile și obligațiile sale în temeiul prezentelor TCG;

g) Producătorul nu este supus niciunei hotărâri, ordonanțe, decizii ale
instanțelor, autorităților guvernamentale sau de reglementare, care afectează capacitatea sa de a-și îndeplini obligațiile prevăzute în
prezentele TCG.

5. Natura și acuratețea informațiilor furnizate prin intermediul Aplicației

RED va lua toate măsurile pentru a se asigura că informațiile postate în Aplicație sunt actualizate, reale și corecte. Deși Aplicația este disponibilă
și utilizatorilor din alte țări, informațiile postate sunt valabile doar pe teritoriul României.

Nici RED și nicio altă parte implicată în realizarea și funcționarea Aplicației nu vor fi responsabile pentru nicio eroare, daună (directă sau
indirectă), pierdere de date sau eroare a cuprinsului sau lipsurilor Aplicației, care pot să apară direct, indirect sau incident prin utilizarea
Aplicației.

6. Accesul la Aplicație și utilizarea acesteia

Aplicația este accesibilă non-stop, mai puțin atunci când se efectuează operațiuni de mentenanță sau reconstrucție. RED nu își asumă răspunderea
pentru întârzierile sau imposibilitatea de accesare/ utilizare a Aplicației.

În acest sens, Producătorul este de acord că (i) din punct de vedere tehnic este imposibil ca Aplicația să nu includă erori și că RED nu poate
fi responsabilă în acest sens, (ii) erorile pot duce la indisponibilitatea temporară a Aplicației și că (iii) funcționarea Aplicației poate fi
influențată negativ de circumstanțe ce nu pot fi controlate de RED precum, spre exemplu, legături de transmisie și telecomunicație între dumneavoastră
și alte sisteme și rețele.

RED şi /sau Producătorii acesteia pot, în orice moment, temporar sau permanent, să modifice sau întrerupă accesul la o parte a Aplicației pentru
a realiza lucrări de întreținere și/sau aduce îmbunătățiri și/sau schimbări. RED nu este responsabilă pentru modificarea, suspendarea sau
întreruperea accesului la Aplicație.

Este interzisă folosirea Aplicației în scopul încărcării, descărcării, publicării sau transmiterii oricăror informații al căror conținut este
ilegal sau imoral, tulbură în vreun fel viața privată a altor persoane, conține viruși, este contrar bunelor moravuri sau ordinii publice. RED nu va
fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune produse ca urmare a unui tip de comunicare din categoria celor menționate anterior.

În plus, este interzis sa folosiți Aplicația pentru a transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de
hărțuire, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau
încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, ar putea conduce la răspundere civilă sau ar încălca în alt mod legea.

Este interzisă folosirea unei adrese false de e-mail sau transmiterea, în mod nelegitim, de mesaje electronice sau orice alte comunicări în
numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități.

RED nu poate fi ținută răspunzătoare pentru nicio pierdere, distrugere sau cheltuială care ar putea decurge din accesarea sau utilizarea de către
dumneavoastră și/sau de către orice terț a Aplicației.

7. Autentificarea și accesarea contului Producătorului

Pentru autentificare, Producătorul va alege / primi un nume de utilizator și o parolă, pentru a accesa Aplicația în mod securizat de pe telefonul
mobil sau pe un alt asemenea dispozitiv electronic, și va menține, astfel, un cont personal activ de utilizator al Aplicației.

Un Producător nu poate avea decât un singur cont. Producătorul poate autoriza persoane care acționează sub autoritatea sa să utilizeze contul său,
utilizând funcționalitatea pusă la dispoziție de RED în acest sens. Este interzisă cesionarea sau transferarea, în orice alt mod, a
contului Producătorului către o altă persoană. Producătorul se obligă să respecte toate legile aplicabile atunci când utilizează Aplicația, și o poate
utiliza exclusiv în scopuri legale.

Pentru a accesa Aplicația sau unele dintre resursele pe care le oferă, Producătorului îi este solicitat să furnizeze anumite detalii sau informații.
Este o condiție a utilizării Aplicației ca toate informațiile pe care le furnizează Producătorul sa fie corecte, actuale și complete. Producătorul se obligă
să înștiințeze RED cu privire la orice modificare a datelor sale personale furnizate în legătură cu Aplicația. Dacă informațiile furnizate de
Producător nu sunt corecte, complete și la zi, este posibil să nu mai poată fi permis accesul pe Aplicație. Producătorul este informat că toate informațiile
pe care le furnizează pentru a se înregistra și utiliza Aplicația sunt guvernate de
Politica privind protecția datelor cu caracter personal disponibila aici.

Dacă alegeți sau aveți la dispoziție un cod de identificare a utilizatorului, o parolă sau orice alte informații, ca parte a procedurilor noastre de
securitate, trebuie să tratați aceste informații ca fiind confidențiale și nu trebuie să le dezvăluiți altor terțe părți.

Ne rezervăm dreptul de a dezactiva orice cod de identificare a utilizatorului sau orice parolă, fie că a fost ales de dumneavoastră, fie că v-a fost alocat,
în orice moment, dacă în opinia noastră, nu ați respectat vreuna dintre prevederile acestor TCG. Utilizatorul poartă răspunderea exclusivă
pentru toate activitățile derulate de către Producător prin intermediul Aplicației și are obligația de a menține, în permanență, prin mijloace
proprii, securitatea și caracterul secret al numelui de utilizator și al parolei asociate. Sunteți de acord să ne anunțați imediat după ce ați constatat
orice divulgare sau utilizare neautorizată a codului de identificare al Producătorului și/sau a parolei.

8. Conținut promoțional

Orice conținut promoțional oferit prin intermediul Aplicației va fi furnizat în conformitate cu legislația aplicabilă.

Din perspectiva legislației privind protecția datelor cu caracter personal, RED vă va trimite comunicări comerciale prin intermediul Aplicației, prin e-mail
sau prin orice altă metodă care foloseşte serviciile de comunicaţii electronice destinate publicului doar în cazul în care v-ați exprimat
în prealabil consimţământul expres pentru a primi asemenea comunicări.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, având în vedere că RED a obținut adresa dvs. de e-mail cu ocazia creării unui cont și utilizării
Aplicației de către dvs., va putea utiliza adresa dvs. de e-mail în scopul efectuării de comunicări comerciale referitoare la restul
funcționalităților existente în Aplicație. În această situație, veți avea posibilitatea de a vă opune printr-un mijloc simplu şi gratuit ori de
câte ori veți primi o astfel de comunicare comercială.

În scopul utilizării Aplicației, sunteți de acord că orice probleme pe care le-ați putea întâlni în ceea ce privește conținutul
promoțional, le veți adresa mai întâi către RED, în vederea unei soluționări amiabile.

RED nu va fi răspunzătoare pentru niciun tip de pierderi sau daune financiare din cauza conținutului promoțional oferit sau pentru orice eșec sau
incapacitate de a utiliza respectivul conținut promoțional, indiferent de motiv.

9. Accesul la rețea și dispozitive

Producătorul are responsabilitatea exclusivă de a obține accesul la rețeaua de date necesară pentru a utiliza Aplicația. Se pot aplica tarifele și prețurile
percepute de rețeaua mobilă la care este abonat Producătorul, pentru transferul de date și mesaje, în măsura în care Producătorul accesează sau
utilizează Aplicația de pe un dispozitiv care permite comunicarea wireless, și îi revine Producătorului responsabilitatea exclusivă de a achita aceste
tarife și prețuri.

Producătorul are responsabilitatea exclusivă de a procura și a actualiza echipamentele hardware sau dispozitivele necesare pentru a accesa și a utiliza
Aplicația, precum și de a procura orice actualizări ale acestora.

Pentru evitarea oricărei neînțelegeri, RED nu garantează că Aplicația sau orice funcționalitate a acesteia va funcționa pe un anumit echipament
hardware sau pe un anumit dispozitiv. În plus, Producătorul recunoaște și acceptă că Aplicația poate fi afectată de defecțiuni și
întârzieri inerente în utilizarea internetului și a comunicațiilor electronice, pentru care RED nu răspunde.

10. Protecția datelor cu caracter personal

Din perspectiva protecției datelor cu caracter personal, părțile declară și recunosc faptul că fiecare acționează în calitate de operator independent
al datelor cu caracter personal pe care le prelucrează. Părțile declară și acceptă ca nu au calitatea de operatori asociați și exclud orice formă de
răspundere comună sau solidară.

Pe parcursul utilizării Aplicației, Producătorul se va asigura că:

a) prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate numai
în conformitate cu dispozițiile legale, pentru scopurile sale proprii, sens în care se va asigura și de respectarea principiilor privind
prelucrarea datelor cu caracter personal;

b) realizează informarea și obține consimțământul persoanelor vizate, în
măsura în care acesta din urmă este necesar conform cerințe legale aplicabile privind protecția datelor sau transmiterea comunicărilor comerciale
electronice;

c) aplică masurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele
cu caracter personal împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii, deteriorarii, modificarii sau
divulgarii, luând în considerare domeniul de aplicare, contextul și scopul prelucrarii;

d) gestionează orice solicitari, cereri sau pretenții venite din partea persoanelor
vizate fără implicarea sau atragerea răspunderii RED.

11. Politica de utilizare cookie-uri

Aplicația utilizează cookie-uri. Pentru informații detaliate privind folosirea cookie -urilor va rugam consultați
Politica de utilizare cookie-uri disponibila aici.

12. Feedback-ul furnizat de Producător

La latitudinea sa exclusivă, RED poate să permită Producătorului, periodic, să transmită, să încarce sau să pună la dispoziția RED, prin intermediul
Aplicației, conținut și informații în format text, inclusiv comentarii și opinii despre Aplicație, mecanismul prezentat în acești TCG sau despre
alți utilizatori („Feedback-ul</em >”).

Întregul Feedback va rămâne proprietatea Producătorului. Totuși, prin furnizarea de conținut către RED, Producătorul acordă către RED o licență
valabilă la nivel mondial, perpetuă, irevocabilă, transferabilă, fără redevențe, cu drept de sub-licențiere, de a utiliza, a copia, a modifica, a crea opere
derivate, a distribui, a afișa public, a reprezenta public și a exploata în orice alt mod respectivul Feedback în toate formatele și pe toate
canalele de distribuție cunoscute în prezent sau create în viitor, fără a fi necesară informarea prealabilă sau acordul Producătorului, și fără
a fi necesară vreo plată către Producător sau altei persoane.

Producătorul declară și garantează următoarele:

12.1.1 Producătorul fie este proprietarul unic și exclusiv al întregului Feedback, fie deține toate drepturile, licențele, acordurile și
autorizațiile necesare pentru a acorda RED licența asupra Feedback-ului; și

12.1.2 nici Feedback-ul, nici transmiterea, încărcarea, publicarea sau furnizarea de către Producător a acestuia, nici utilizarea de către
RED a respectivului Feedback nu va constitui încălcarea, însușirea ilegală sau nerespectarea drepturilor de proprietate sau de proprietate
intelectuală ale unui terț, sau a drepturilor de publicitate sau confidențialitate ale unui terț, și nici nu va duce la încălcarea vreunei legi sau
reglementări aplicabile.

12.1.3 Producătorul se obligă să nu transmită Feedback cu caracter denigrator, calomnios, care incită la ură, violent, obscen, pornografic,
ilegal sau jignitor, după cum stabilește RED la latitudinea sa exclusivă. RED are posibilitatea, dar nu și obligația, de a examina, a monitoriza sau a
șterge Feedback-ul, la latitudinea exclusivă a RED, în orice moment, indiferent de motiv, fără a fi necesară, în acest scop, notificarea sau
anunțarea, în orice alt mod, a Producătorului.

13. Declarații și Garanții ale RED

Producătorul recunoaște, în mod expres, că este parte la prezentele TCG în considerarea următoarelor declarații si garanții date de RED,
în legătură cu persoana și cu activitatea proprie, după cum urmează:

13.1.1 RED e o societate legal constituită, care funcționează în mod legal, în baza legii române, cu toate atributele
societare legale pentru a-și desfășura activitatea;

13.1.2 RED deține toate autorizațiile legale pentru a-și desfășura activitatea potrivit acestor TCG și se conformează întru totul
exigențelor ce rezultă din aceste autorizații;

13.1.3 RED are toate atributele legale necesare pentru a încheia și pentru a fi parte în această relație contractuală, iar
executarea obligațiilor sale nu rezultă și nu va rezulta, nu va fi în conflict cu, respectiv, nu va constitui o încălcare a vreunui termen sau a
vreunei condiții, ori a oricărei alte prevederi cuprinse într-un contract sau orice alt document sau act juridic, de orice natură, la care RED
este sau ar urma să fie parte, sau căruia RED i se supune conform legislației române;

13.1.4 RED dispune de capacitățile tehnice si de personalul calificat necesar, pentru îndeplinirea obligațiilor sale.

14. Durata TCG. Încetare

Acești TCG sunt valabili pentru durata accesării și utilizării de către Producător a Aplicației.

Producătorul are dreptul sa se retragă din TCG, respectiv să-și închidă contul din Aplicație, oricând, fără invocarea niciunui motiv si fără a
suporta alte costuri. Drepturile născute până la data retragerii sunt deplin recunoscute părții titular al drepturilor în cauză.

RED poate dispune imediat încetarea relației contractuale cu Producătorul refuzându-i accesul acestuia la Aplicație în orice moment, dacă
Producătorul a încălcat orice prevedere a acestor TCG, în baza unei simple notificări și fără nicio formalitate prealabilă. De asemenea, RED
poate denunța unilateral oricând acești TCG cu o notificare prealabilă de [10 zile].

Încetarea acestor TCG nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor, inclusiv limitărilor de răspundere a RED din restul termenilor și condițiilor
aferente altor roluri dobândite prin intermediul Aplicației.

15. Declinare

Aplicația este furnizată „așa cum se prezintă” și „în funcție de disponibilitate.” RED nu acceptă niciuna dintre declarațiile
și garanțiile, exprese, implicite sau impuse de lege, care nu sunt prevăzute în mod expres în acești TCG, inclusiv garanțiile implicite privind
vandabilitatea, vulnerabilitatea, adecvarea pentru un anumit scop și neîncălcarea drepturilor terților.

În plus, RED nu formulează nicio declarație sau garanție cu privire la fiabilitatea, punctualitatea, calitatea, adecvarea sau disponibilitatea
Aplicației, nici nu declară sau garantează că Aplicația sau orice software aferent acestora vor fi lipsite de întreruperi sau erori.

Producătorul recunoaște și acceptă că întregul risc care decurge din utilizarea de către Producător a Aplicației îi revine în totalitate
Producătorului, în măsura maximă permisă de legislația aplicabilă.

16. Limitarea răspunderii RED

RED nu va fi răspunzătoare pentru daunele indirecte, viitoare, speciale, exemplare, punitive sau de altă natură, inclusiv pierderea profitului, prejudicii
asociate cu sau care decurg în alt mod din orice utilizare a Aplicației.

RED nu va fi răspunzătoare pentru niciun prejudiciu, nicio daună și nicio pierdere care decurg incluiv, dar fără limitare, din:

16.1.1 faptul că Producătorul a utilizat sau s-a bazat pe Aplicație, sau incapacitatea ori inabilitatea Producătorului de a accesa sau a utiliza
Aplicația; sau

16.1.2 orice tranzacție sau relație dintre Producător și orice terță parte, chiar dacă RED a fost informată cu privire la posibilitatea
producerii acestor prejudicii; sau

16.1.3 nerespectarea, de către Producător, a oricăror instrucțiuni ori recomandări transmise acestuia, de către RED prin intermediul Aplicației
sau în orice alt mod.

RED nu va fi răspunzătoare pentru nicio întârziere sau nefuncționare a Aplicației, care decurge din cauze aflate în afara controlului
rezonabil al RED, cum ar fi, dar fără a se limita la:

(a) nefuncționarea rețelelor de telefonie mobilă; sau

(b) utilizarea, de către Producător, a unor funcționalități nefurnizate de RED; sau

(c) serviciile și calitatea serviciilor furnizate de terți Producătorului;

(d) alte situații prevăzute de lege.

RED nu va avea nicio răspundere în ceea ce privește accesul la Aplicație din țări ale căror legi interzic sau restricționează ori limitează accesul
și/sau utilizarea unei platforme de tranzacționare a atributelor energiei verzi, în conformitate cu modelul propus de Aplicație. Totodată, RED nu va
avea nicio răspundere în ceea ce privește accesul la Aplicației din țări ale căror legi interzic sau restricționează ori limitează orice aspect al
conținutului Aplicației, inclusiv orice funcționalitate a acesteia. Producătorii care aleg să acceseze acestă Aplicație din alte țări o fac din proprie
inițiativă, pe proprie răspundere și sunt singurii responsabili pentru respectarea legilor aplicabile.

Fără a aduce atingere generalității celor de mai sus, în ceea ce privește REO-G și/sau jetoanele MWAT dobândite și/sau tranzacționate de către
Producători, RED nu va avea nicio răspundere expresă și/sau implicită de orice fel, inclusiv, fără limitare, în ceea ce privește declarațiile,
garanțiile sau condițiile de utilizare, acuratețea, actualitatea, caracterul complet și/sau adecvarea REO-G si a jetoanelor MWAT. Producătorii care aleg să
dobândească și/sau să tranzacționeze REO-G sau jetoane MWAT o fac din proprie inițiativă, pe proprie răspundere și sunt singurii responsabili pentru
orice încălcări ce pot decurge din dobândirea și/sau tranzacționarea acestora.

RED nu este răspunzătoare în nicio situație și indiferent dacă prejudiciul este previzibil în mod rezonabil, inclusiv, dar fără limitare,
pentru:

 1. informațiile înscrise în certificatele verzi de sustenabilitate eliberate prin intermediul Aplicației;
 2. decizia Validatorilor de a da curs, a cere informații suplimentare sau a nu da curs unei solicitări de REO-G;
 3. informațiile referitoare la prețurile live ale REO-G și MWAT, ce pot fi vizualizate prin intermediul Aplicației;
 4. riscul general de tranzacționare pe platforma pusă la dispoziție și riscul în alegerea partenerilor de tranzacționare;
 5. disponibilitatea sau indisponibilitatea jetoanelor MWAT la un anumit moment pentru dobândire, tranzacționare, schimb sau alte asemenea operațiuni;
 6. colectarea, depozitarea, tranzacționarea unor jetoane MWAT obținute ilegal sau frudulos;
 7. evaluarea sau plata oricăror impozite sau taxe care decurg din utilizarea de către Producător a Aplicației;
 8. orice act sau omisiune din partea celorlalți utilizatori ai Aplicației;
 9. instrucțiunile primite din partea Producătorului, indiferent dacă a acționat sau nu a acționat în baza acestora;
 10. decizia Producătorului de a intra într-o relație contractuală în baza prezentelor TCG;
 11. decizia Producătorului de a utiliza funcționalitățile puse la dispoziție prin intermediul Aplicației;
 12. orice întârziere, pierdere sau prejudiciu de orice fel suportate ca urmare a serviciilor furnizate de orice furnizor terț de servicii sau
  subcontractor angajat de RED. Toate reclamațiile legate de actul sau omisiunea oricărui furnizor de servicii terț sau subcontractant vor fi introduse
  exclusiv și direct împotriva acestei părți.
 13. orice tranzacții finalizate parțial sau întârzieri în procesarea tranzacțiilor Producătorului;
 14. profituri pierdute, venituri pierdute, oportunități de afaceri pierdute, date pierdute, alte pierderi intangibile, punitive, speciale sau incidentale,
  indiferent dacă aceste pierderi au fost directe sau indirecte, previzibile sau imprevizibile și indiferent dacă RED a fost informată sau nu cu privire
  la posibilitatea producerii acestor pierderi;
 15. orice pierderi ca urmare a unei cerințe impuse de noi legi sau reglementări sau ca urmare a obligațiilor noastre în temeiul legilor din orice
  jurisdicție;
 16. respectarea oricăror legi, reguli și reglementări din jurisdicția specifică Producătorului, care se pot aplica în legătură cu utilizarea
  Aplicației sau funcționalităților acesteia;

În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, răspunderea totală a RED față de Producător, în legătură cu Aplicația și/sau executarea
obligațiilor sale, pentru toate prejudiciile, pierderile și daunele, nu va depăși în niciun caz valoarea sumelor achitate de Participant în baza
prezentelor TCG în perioada de 3 luni anterioară evenimentului care a atras răspunderea RED.

17. Răspunderea Producătorului

Producătorul se obligă să despăgubească și să exonereze de răspundere RED și pe asociații, administratorii, funcționarii, directorii, angajații și agenții
acesteia în eventualitatea oricăror cereri de despăgubire, pretenții, pierderi, pagube și cheltuieli (inclusiv onorariile avocaților) generate de
Producător care decurg din sau în legătură cu:

17.1.1 utilizarea Aplicației de către Producător;

17.1.2 nerespectarea sau încălcarea, de către Producător, a oricăreia dintre prevederile acestor TCG;

17.1.3 caracterul inadecvat al drepturilor asupra Feedback-ului și/ sau conținutul inadecvat al acestuia; sau

17.1.4 încălcarea, de către Producător, a drepturilor unui terț, inclusiv a drepturilor Colaboratorilor sau Validatorilor cărora trebuie
să le plătească comisioanele / taxele aferente.

17.1.5 informațiile și documentele înregistarte în Aplicație referitoare la centrala electrică și calitatea de producător din surse
regenerabile, precum și corectitudinea și legalitatea acestora;

17.1.6 încălcarea legislației privind protecția datelor cu carcater personal de către Producător, indiferent de persoana prejudiciată;

17.1.7 evaluarea sau plata oricăror impozite sau taxe care decurg din utilizarea de către Producător a Aplicației;

18. Statutul juridic al Părților

În legătură cu orice aspect ce privește executarea obligațiilor sale conform acestor TCG, fiecare dintre RED și Producător are calitatea juridică a
unui operator economic independent.

Pentru evitarea oricărei confuzii, fiecare dintre RED și Producător recunoaște și acceptă faptul că niciunul dintre Producător și RED nu are, în
raport cu cealaltă parte sau cu orice (terță) parte care utilizează Aplicația, calitatea de prepus, mandatar, reprezentant sau orice altă calitate juridică
subordonată. În mod specific, fiecare parte recunoaște și acceptă că cealaltă parte nu poate să o angajeze, juridic sau în orice alt mod, față
de terți.

19. Notificări

Notificările între părți vor putea fi adresate după cum urmează:

20. Anexe

Acești TCG se completează cu prevederile următoarelor Anexe care fac parte integrantă din acești TCG:

Anexa 1 – Manualul Utilizatorului Aplicației REDManualul Utilizatorului Aplicației RED;

21. Legea aplicabilă. Litigii

Acești TCG sunt guvernați și interpretați în conformitate cu legislația română.

Orice dispute, pe care părțile nu le vor putea soluționa pe cale amiabilă, vor fi supuse instanțelor judecătorești competente din România.

22. Diverse

Producătorul se obligă să respecte, în toate aspectele ce decurg din acești TCG și din Manualul Utilizatorului, orice lege aplicabilă, iar RED nu va
avea nicio răspundere în cazul oricărei încălcări a legii de către Producător.

Prezentele TCG se aplică în completarea termenilor și condițiilor specifice calității de Participant, asumate la înregistrarea ca utilizator al
Aplicației, disponibile aici.

Pentru evitarea oricărui dubiu, Producătorul confirmă și acceptă în mod expres fiecare și toate clauzele și termenii din acești TCG inclusiv, fără
limitare, cele prevăzute în secțiunile ‎1, ‎2, 3, 4, ‎5, ‎6, ‎7, ‎8, ‎9, 10, ‎11, ‎12, ‎13, ‎14, ‎15,
‎16, ‎17, ‎18, ‎21 și ‎22.