Termeni si conditii participant

 

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEASTĂ APLICAȚIE ȘI DE A CONTRACTA

1. Prevederi generale și definiții

Aplicație” aplicația mobilă / unealta digitală care permite accesul la o platformă de tranzacționare a atributelor convenționale ale energiei verzi
(Green Tokens).
”Certificat Verde de Sustenabilitate” modalitate de a demonstra gradul de sustenabilitate prin susținerea producătorilor de energie verde, precum si cantitatea de CO2 evitată
în atmosferă.
”Fond ECF” fondul comunității de energie regenerabilă, adică un fond de REO-G aparținând comunității de utilizatori ai Aplicației. Acest Fond ECF
se alimentează cu donații de la Producători – de fiecare dată când aceștia fac o solicitare de REO-G, un procent va intra automat
în Fondul ECF.
“Green Token” sau “REO-G” un jeton nefungibil de tip ERC-721 care certifică pe blockchain originea energiei produse din surse regenerabile cu scopul de a măsura
cantitatea de CO2 evitată în atmosferă.
MWAT” un jeton fungibil de tip ERC-20 având utilitate doar în Aplicație ca baterie virtuală de stocare a REO-G și jeton convențional de
achiziționare a REO-G și a dreptului la Franciza RED V-LEC de către Colaborator.
“Participant” persoana care prin acceptarea acestor termeni și condiții dobândește dreptul de acces la și utilizare a anumitor funcționalități ale
Aplicației.
“RED” Restart Energy Democracy S.R.L., o societate cu răspundere limitată, cu sediul în localitatea
Timișoara, Str. Gheorghe Doja nr. 11E, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/36/2018, CUI 386706524.
Termeni și condiții” sau “TCG” acești termeni și condiții între RED și Participant.

Detalii suplimentare cu privire la termenii de mai sus precum și alți termeni utilizați în acești TCG au înțelesurile care rezultă din Manualul
Utilizatorului Aplicației care poate fi accesat aiciaici.

Fiecare Participant își asumă răspunderea pentru utilizarea acestei Aplicații. Astfel, sunteți de acord să acționați întotdeauna conform legii,
acestor TCG și Manualului Utilizatorului în ceea ce privește utilizarea și accesarea acestei Aplicații și nu veți întreprinde nicio acțiune care
să deterioreze, împiedice, perturbe accesul la, întrerupă ori să afecteze funcționarea acestei Aplicații.

RED își rezerva dreptul de a modifica inclusiv prin adăuga ori a șterge în tot sau în parte informațiile prezentate prin intermediul
acestei Aplicații. Orice astfel de modificare va fi disponibilă aici. Accesarea Aplicației
ulterior încărcării oricărei modificări în continuare de către Participant constituie acordul Participantului de a accepta și a respecta
modificările aduse conținutului acestor TCG. Dacă va fi necesar, ne rezervăm dreptul de a suspenda accesul la această Aplicație sau de a o închide pe
perioadă nedeterminată.

2. Drepturi în legătură cu Aplicația

2.1 Proprietatea asupra Aplicației. Aplicația și toate drepturile asociate cu acestea
sunt și vor rămâne proprietatea RED. Prevederile acestor TCG și utilizarea, de către Participant, a Aplicației nu conferă și nu acordă Participantului
niciun drept asupra Aplicației sau asociat cu acestea, cu excepția dreptului de utilizare limitat acordat potrivit Art. 2.2.

2.2 Dreptul de a utiliza Aplicația. În baza acestor TCG, cu condiția respectării
de către Participant a obligațiilor ce îi revin potrivit acestor TCG, RED acordă Participantului un drept de utilizare (licență) limitată, fără
caracter exclusiv, care nu poate fi sub-licențiat sau transferat, și care va putea fi revocat oricând de către RED, pentru a accesa și a utiliza
Aplicația pe dispozitivul personal al Participantului. În legătură cu accesarea și utilizarea Aplicației, Participantul este obligat să respecte
strict următoarele restricții:

2.2.1 să nu reproducă, să nu modifice, să nu realizeze opere derivate, să nu distribuie, să nu licențieze, să nu
închirieze, să nu vândă, să nu revândă, să nu transfere, să nu afișeze public, să nu reprezinte public, să nu transmită, să nu facă
streaming, să nu difuzeze sau să nu exploateze în orice alt mod Aplicația;

2.2.2 să nu decompileze, să nu refacă prin inginerie inversă sau să nu dezasambleze Aplicația;

2.2.3 să nu facă linkuri, mirror-uri sau frame-uri către vreo porțiune a Aplicației;

2.2.4 să nu determine sau să lanseze programe sau scripturi care fac scraping, indexează, analizează sau efectuează orice alte
operațiuni de extragere de date din vreo porțiune a Aplicației sau care îngreunează sau împiedică operarea și/sau funcționalitatea oricărui
aspect al Aplicației;

2.2.5 să nu încerce să obțină accesul neautorizat sau să nu afecteze vreun aspect al Aplicației ori al sistemelor sau
rețelelor corelate cu acestea;

2.2.6 să nu îndepărteze marcajele privind drepturile de autor, mărcile comerciale sau alte drepturi de proprietate pe
orice document emanat de la RED sau în orice porțiune a Aplicației.

3. Natura și acuratețea informațiilor furnizate prin intermediul Aplicației

RED va lua toate măsurile pentru a se asigura că informațiile postate în Aplicație sunt actualizate, reale și corecte. Deși Aplicația este disponibilă
și utilizatorilor din alte țări, informațiile postate sunt valabile doar pe teritoriul României.

Nici RED și nicio altă parte implicată în realizarea și funcționarea Aplicației nu vor fi responsabile pentru nicio eroare, daună (directă sau
indirectă), pierdere de date sau eroare a cuprinsului sau lipsurilor Aplicației, care pot să apară direct, indirect sau incident prin utilizarea
Aplicației.

4. Accesul la Aplicație și utilizarea acesteia

Aplicația este accesibilă non-stop, mai puțin atunci când se efectuează operațiuni de mentenanță sau reconstrucție. RED nu își asumă răspunderea
pentru întârzierile sau imposibilitatea de accesare/ utilizare a Aplicației.

În acest sens, Participantul este de acord că (i) din punct de vedere tehnic este imposibil ca Aplicația să nu includă erori și că RED nu poate
fi responsabilă în acest sens, (ii) erorile pot duce la indisponibilitatea temporară a Aplicației și că (iii) funcționarea Aplicației poate fi
influențată negativ de circumstanțe ce nu pot fi controlate de RED precum, spre exemplu, legături de transmisie și telecomunicație între dumneavoastră
și alte sisteme și rețele.

RED şi /sau furnizorii acesteia pot, în orice moment, temporar sau permanent, să modifice sau întrerupă accesul la o parte a Aplicației pentru a
realiza lucrări de întreținere și/sau aduce îmbunătățiri și/sau schimbări. RED nu este responsabilă pentru modificarea, suspendarea sau
întreruperea accesului la Aplicație.

Este interzisă folosirea Aplicației în scopul încărcării, descărcării, publicării sau transmiterii oricăror informații al căror conținut este
ilegal sau imoral, tulbură în vreun fel viața privată a altor persoane, conține viruși, este contrar bunelor moravuri sau ordinii publice. RED nu va
fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune produse ca urmare a unui tip de comunicare din categoria celor menționate anterior.

În plus, este interzis sa folosiți Aplicația pentru a transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de
hărțuire, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau
încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, ar putea conduce la răspundere civilă sau ar încălca în alt mod legea.

Este interzisă folosirea unei adrese false de e-mail sau transmiterea, în mod nelegitim, de mesaje electronice sau orice alte comunicări în
numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități.

RED nu poate fi ținută răspunzătoare pentru nicio pierdere, distrugere sau cheltuială care ar putea decurge din accesarea sau utilizarea de către
dumneavoastră și/sau de către orice terț a Aplicației.

5. Autentificarea și accesarea contului personal

Pentru autentificare, Participantul va alege / primi un nume de utilizator și o parolă, pentru a accesa Aplicația în mod securizat de pe telefonul
mobil sau pe un alt asemenea dispozitiv electronic, și va menține, astfel, un cont personal activ de utilizator al Aplicației.

Un Participant nu poate avea decât un singur cont. Participantul nu poate autoriza terțe persoane să utilizeze contul său. Este interzisă cesionarea
sau transferarea, în orice alt mod, a contului Participantului către o altă persoană. Participantul se obligă să respecte toate legile aplicabile
atunci când utilizează Aplicația, și o poate utiliza exclusiv în scopuri legale.

Pentru a accesa Aplicația sau unele dintre resursele pe care le oferă, Participantului îi este solicitat să furnizeze anumite detalii sau informații.
Este o condiție a utilizării Aplicației ca toate informațiile pe care le furnizează Participantul sa fie corecte, actuale și complete. Participantul se
obligă să înștiințeze RED cu privire la orice modificare a datelor sale personale furnizate în legătură cu Aplicația. Dacă informațiile
furnizate de Participant nu sunt corecte, complete și la zi, este posibil să nu mai poată fi permis accesul pe Aplicație. Participantul este informat că
toate informațiile pe care le furnizează pentru a se înregistra și utiliza Aplicația sunt guvernate de
Politica privind protecția datelor cu caracter personal disponibila aici.

Dacă alegeți sau aveți la dispoziție un cod de identificare a utilizatorului, o parolă sau orice alte informații, ca parte a procedurilor noastre de
securitate, trebuie să tratați aceste informații ca fiind confidențiale și nu trebuie să le dezvăluiți altor terțe părți.

Ne rezervăm dreptul de a dezactiva orice cod de identificare a utilizatorului sau orice parolă, fie că a fost ales de dumneavoastră, fie că v-a fost alocat,
în orice moment, dacă în opinia noastră, nu ați respectat vreuna dintre prevederile acestor TCG. Utilizatorul poartă răspunderea exclusivă
pentru toate activitățile derulate de către Participant prin intermediul Aplicației și are obligația de a menține, în permanență, prin mijloace
proprii, securitatea și caracterul secret al numelui de utilizator și al parolei asociate. Sunteți de acord să ne anunțați imediat după ce ați constatat
orice divulgare sau utilizare neautorizată a codului de identificare al Participantului și/sau a parolei.

6. Funcționalitățile oferite de Aplicație pentru Participant

6.1 În calitate de Participant, aveți acces la o serie de funcționalități ale Aplicației,
cu acces la o platformă de tranzacționare a atributelor energiei verzi (REO-G) utilizând jetoanele MWAT. Jetoanele MWAT sunt jetoane digitale care nu
reprezintă valori monetare sau valori mobiliare, monede electronice, instrumente de plată sau instrumente investiționale în conformitate cu legislația
din România.

Detalii cu privire la funcționalitățile Aplicației pentru Participant se regăsesc în Manualul Utilizatorului Aplicației care poate fi accesat aiciaici.

6.2 Totodată, aveți posibilitatea obținerii unui Certificat Verde de Sustenabilitate.

Pentru fiecare solicitare de obținere a unui Certificat Verde de Sustenabilitate, trebuie să achitați o taxă pentru validarea solicitării calculată de
aplicatie în MWAT și trebuie să aveți în vedere că se vor pierde acei REO-G aferenți solicitării.

La emiterea Certificatului Verde de Sustenabilitate se va genera și un link unic și un cod QR pentru Participant, care poate fi utilizat în orice mos,
precum postat pe website, pe rețele de socializare sau pe etichetele produselor etc.

6.3 Între altele, în calitate de Participant, puteți alege să deveniți un alt tip de
utilizator al platformei (respectiv Colaborator, Consumator sau Producător), caz în care, în completarea prezentelor TCG, vă vor fi aplicabile
și următoarele, după caz:

(i) Termenii și Condițiile Generale aplicabile Colaboratorului, disponibile aici;

(ii) Termenii și Condițiile Generale aplicabile Consumatorului, disponibile aici;

(iii) Termenii și Condițiile Generale aplicabile Producătorului, disponibile aici.

(iv) Termenii și Condițiile Generale aplicabile Furnizorului, disponibile aici.

(v) Termenii și Condițiile Generale aplicabile Validatorului, disponibile aici.

Pentru evitarea oricărui dubiu, dobândirea oricărui alt rol și încheierea termenilor și condițiilor aferente nu aduc atingere drepturilor și
obligațiilor, inclusiv limitărilor de răspundere a RED din prezentele TCG.

7. Conținut promoțional

Orice conținut promoțional oferit prin intermediul Aplicației va fi furnizat în conformitate cu legislația aplicabilă.

Din perspectiva legislației privind protecția datelor cu caracter personal, RED vă va trimite comunicări comerciale prin intermediul Aplicației, prin e-mail
sau prin orice altă metodă care foloseşte serviciile de comunicaţii electronice destinate publicului doar în cazul în care v-ați exprimat
în prealabil consimţământul expres pentru a primi asemenea comunicări.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, având în vedere că RED a obținut adresa dvs. de e-mail cu ocazia creării unui cont și utilizării
Aplicației de către dvs., va putea utiliza adresa dvs. de e-mail în scopul efectuării de comunicări comerciale referitoare la funcționalitățile
Aplicației. În această situație, veți avea posibilitatea de a vă opune printr-un mijloc simplu şi gratuit ori de câte ori veți primi o astfel de
comunicare comercială.

În scopul utilizării Aplicației, sunteți de acord că orice probleme pe care le-ați putea întâlni în ceea ce privește conținutul
promoțional, le veți adresa mai întâi către RED, în vederea unei soluționări amiabile.

RED nu va fi răspunzătoare pentru niciun tip de pierderi sau daune financiare din cauza conținutului promoțional oferit sau pentru orice eșec sau
incapacitate de a utiliza respectivul conținut promoțional, indiferent de motiv.

8. Accesul la rețea și dispozitive

Participantul are responsabilitatea exclusivă de a obține accesul la rețeaua de date necesară pentru a utiliza Aplicația. Se pot aplica tarifele și
prețurile percepute de rețeaua mobilă la care este abonat Participantul, pentru transferul de date și mesaje, în măsura în care Participantul
accesează sau utilizează Aplicația de pe un dispozitiv care permite comunicarea wireless, și îi revine Participantului responsabilitatea exclusivă de
a achita aceste tarife și prețuri.

Participantul are responsabilitatea exclusivă de a procura și a actualiza echipamentele hardware sau dispozitivele necesare pentru a accesa și a utiliza
Aplicația, precum și de a procura orice actualizări ale acestora.

Pentru evitarea oricărei neînțelegeri, RED nu garantează că Aplicația sau orice funcționalitate a acesteia va funcționa pe un anumit echipament
hardware sau pe un anumit dispozitiv. În plus, Participantul recunoaște și acceptă că Aplicația poate fi afectată de defecțiuni și
întârzieri inerente în utilizarea internetului și a comunicațiilor electronice, pentru care RED nu răspunde.

9. Protecția datelor cu caracter personal

Utilizarea Aplicației și a serviciilor disponibile conform acestor TCG implică prelucrarea datelor cu caracter personale ale utilizatorilor. Prelucrarea
datelor cu caracter personal se realizează de către RED în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din
27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și cu Politica RED cu privire la protecția datelor cu caracter personal, disponibilă
aici.

10. Politica de utilizare cookie-uri

Aplicația utilizează cookie-uri. Pentru informații detaliate privind folosirea cookie -urilor va rugam consultați
Politica de utilizare cookie-uri disponibila aici.

11. Feedback-ul furnizat de Participant

La latitudinea sa exclusivă, RED poate să permită Participantului, periodic, să transmită, să încarce sau să pună la dispoziția RED, prin intermediul
Aplicației, conținut și informații în format text, inclusiv comentarii și opinii despre Aplicație, mecanismul prezentat în acești TCG sau despre
alți utilizatori („Feedback-ul”).

Întregul Feedback va rămâne proprietatea Participantului. Totuși, prin furnizarea de conținut către RED, Participantul acordă către RED o
licență valabilă la nivel mondial, perpetuă, irevocabilă, transferabilă, fără redevențe, cu drept de sub-licențiere, de a utiliza, a copia, a modifica, a
crea opere derivate, a distribui, a afișa public, a reprezenta public și a exploata în orice alt mod respectivul Feedback în toate formatele și
pe toate canalele de distribuție cunoscute în prezent sau create în viitor, fără a fi necesară informarea prealabilă sau acordul
Participantului, și fără a fi necesară vreo plată către Participant sau altei persoane.

Participantul declară și garantează următoarele:

11.1.1 Participantul fie este proprietarul unic și exclusiv al întregului Feedback, fie deține toate drepturile, licențele, acordurile și
autorizațiile necesare pentru a acorda RED licența asupra Feedback-ului; și

11.1.2 nici Feedback-ul, nici transmiterea, încărcarea, publicarea sau furnizarea de către Participant a acestuia, nici utilizarea de
către RED a respectivului Feedback nu va constitui încălcarea, însușirea ilegală sau nerespectarea drepturilor de proprietate sau de proprietate
intelectuală ale unui terț, sau a drepturilor de publicitate sau confidențialitate ale unui terț, și nici nu va duce la încălcarea vreunei legi sau
reglementări aplicabile.

11.1.3 Participantul se obligă să nu transmită Feedback cu caracter denigrator, calomnios, care incită la ură, violent, obscen, pornografic,
ilegal sau jignitor, după cum stabilește RED la latitudinea sa exclusivă. RED are posibilitatea, dar nu și obligația, de a examina, a monitoriza sau a
șterge Feedback-ul, la latitudinea exclusivă a RED, în orice moment, indiferent de motiv, fără a fi necesară, în acest scop, notificarea sau
anunțarea, în orice alt mod, a Participantului.

12. Declarații și Garanții ale RED

Participantul recunoaște, în mod expres, că este parte la prezentele TCG în considerarea următoarelor declarații si garanții date de RED,
în legătură cu persoana și cu activitatea proprie, după cum urmează:

12.1.1 RED e o societate legal constituită, care funcționează în mod legal, în baza legii române, cu toate atributele
societare legale pentru a-și desfășura activitatea;

12.1.2 RED deține toate autorizațiile legale pentru a-și desfășura activitatea potrivit acestor TCG și se conformează întru totul
exigențelor ce rezultă din aceste autorizații;

12.1.3 RED are toate atributele legale necesare pentru a încheia și pentru a fi parte în această relație contractuală, iar
executarea obligațiilor sale nu rezultă și nu va rezulta, nu va fi în conflict cu, respectiv, nu va constitui o încălcare a vreunui termen sau a
vreunei condiții, ori a oricărei alte prevederi cuprinse într-un contract sau orice alt document sau act juridic, de orice natură, la care RED
este sau ar urma să fie parte, sau căruia RED i se supune conform legislației române;

12.1.4 RED dispune de capacitățile tehnice si de personalul calificat necesar, pentru îndeplinirea obligațiilor sale.

13. Durata TCG. Încetare

Acești TCG sunt valabili pentru durata accesării și utilizării de către Participant a Aplicației.

Participantul are dreptul sa se retragă din TCG, respectiv să-și închidă contul din Aplicație, oricând, fără invocarea niciunui motiv si fără a
suporta alte costuri. Drepturile născute până la data retragerii sunt deplin recunoscute părții titular al drepturilor în cauză.

RED poate dispune imediat încetarea relației contractuale cu Participantul refuzându-i accesul acestuia la Aplicație în orice moment, dacă
Participantul a încălcat orice prevedere a acestor TCG, în baza unei simple notificări și fără nicio formalitate prealabilă. De asemenea, RED
poate denunța unilateral oricând acești TCG cu o notificare prealabilă de [10 zile].

În momentul încetării acestor TCG vor înceta automat și restul termenilor și condițiilor aferenți oricărui alt rol dobândit prin
intermediul Aplicației.

14. Declinare

Aplicația este furnizată „așa cum se prezintă” și „în funcție de disponibilitate.” RED nu acceptă niciuna dintre declarațiile
și garanțiile, exprese, implicite sau impuse de lege, care nu sunt prevăzute în mod expres în acești TCG, inclusiv garanțiile implicite privind
vandabilitatea, vulnerabilitatea, adecvarea pentru un anumit scop și neîncălcarea drepturilor terților.

În plus, RED nu formulează nicio declarație sau garanție cu privire la fiabilitatea, punctualitatea, calitatea, adecvarea sau disponibilitatea
Aplicației, nici nu declară sau garantează că Aplicația sau orice software aferent acestora vor fi lipsite de întreruperi sau erori.

RED nu garantează calitatea, adecvarea, siguranța sau capacitatea Furnizorilor terți.

Participantul recunoaște și acceptă că întregul risc care decurge din utilizarea de către Participant a Aplicației îi revine în totalitate
Participantului, în măsura maximă permisă de legislația aplicabilă.

15. Limitarea răspunderii RED

RED nu va fi răspunzătoare pentru daunele indirecte, viitoare, speciale, exemplare, punitive sau de altă natură, inclusiv pierderea profitului, prejudicii
asociate cu sau care decurg în alt mod din orice utilizare a Aplicației.

RED nu va fi răspunzătoare pentru niciun prejudiciu, nicio daună și nicio pierdere care decurg din:

15.1.1 faptul că Participantul a utilizat sau s-a bazat pe Aplicație, sau din incapacitatea ori inabilitatea Participantului de a accesa sau a
utiliza Aplicația; sau

15.1.2 orice tranzacție sau relație dintre Participant și orice terță parte, chiar dacă RED a fost informată cu privire la posibilitatea
producerii acestor prejudicii; sau

15.1.3 nerespectarea, de către Participant, a oricăror instrucțiuni ori recomandări transmise acestuia, de către RED prin intermediul Aplicației
sau în orice alt mod.

RED nu va fi răspunzătoare pentru nicio întârziere sau nefuncționare a Aplicației, care decurge din cauze aflate în afara controlului
rezonabil al RED, cum ar fi, dar fără a se limita la:

(a) nefuncționarea rețelelor de telefonie mobilă;

(b) utilizarea, de către Participant, a unor funcționalități nefurnizate de RED;

(c) serviciile și calitatea serviciilor furnizate de terți Participantului; și/sau

(d) alte situații prevăzute de lege.

RED nu va avea nicio răspundere în ceea ce privește accesul la Aplicație din țări ale căror legi interzic sau restricționează ori limitează accesul
și/sau utilizarea unei platforme de tranzacționare a atributelor energiei verzi, în conformitate cu modelul propus de Aplicație. Totodată, RED nu va
avea nicio răspundere în ceea ce privește accesul la Aplicației din țări ale căror legi interzic sau restricționează ori limitează orice aspect al
conținutului Aplicației, inclusiv orice funcționalitate a acesteia. Participanții care aleg să acceseze acestă Aplicație din alte țări o fac din proprie
inițiativă, pe proprie răspundere și sunt singurii responsabili pentru respectarea legilor aplicabile.

Fără a aduce atingere generalității celor de mai sus, în ceea ce privește jetoanele MWAT dobândite și/sau tranzacționate de către Participant,
RED nu va avea nicio răspundere expresă și/sau implicită de orice fel, inclusiv, fără limitare, în ceea ce privește declarațiile, garanțiile sau
condițiile de utilizare, acuratețea, actualitatea, caracterul complet și/sau adecvarea jetoanelor MWAT. Participanții care aleg să dobândească și/sau
să tranzacționeze jetoanele MWAT o fac din proprie inițiativă, pe proprie răspundere și sunt singurii responsabili pentru orice încălcări ce pot
decurge din dobândirea și/sau tranzacționarea acestora.

RED nu este răspunzătoare în nicio situație și indiferent dacă prejudiciul este previzibil în mod rezonabil, inclusiv, dar fără limitare,
pentru:

 1. informațiile înscrise în diplomele eliberate prin intermediul Aplicației, respectiv cele de atestă numarul de REO-G deținuți și compensarea
  amprentei de carbon;
 2. informațiile referitoare la prețurile live ale REO-G și MWAT, ce pot fi vizualizate prin intermediul Aplicației;
 3. riscul general de tranzacționare pe platforma pusă la dispoziție și riscul în alegerea partenerilor de tranzacționare;
 4. disponibilitatea sau indisponibilitatea jetoanelor MWAT la un anumit moment pentru dobândire, tranzacționare, schimb sau alte asemenea operațiuni;
 5. colectarea, depozitarea, tranzacționarea unor jetoane MWAT obținute ilegal sau frudulos;
 6. orice informație referitoare la jetoanele MWAT, chiar dacă este furnizată la cererea expresă a Participantului;
 7. orice act sau omisiune din partea partenerilor de tranzacționare;
 8. instrucțiunile primite din partea Participantului, indiferent dacă a acționat sau nu a acționat în baza acestora;
 9. decizia Participantului de a intra într-o relație contractuală în baza prezentelor TCG;
 10. decizia Participantului de a utiliza funcționalitățile puse la dispoziție prin intermediul Aplicației;
 11. orice întârziere, pierdere sau prejudiciu de orice fel suportate ca urmare a serviciilor furnizate de orice furnizor terț de servicii sau
  subcontractor angajat de RED. Toate reclamațiile legate de actul sau omisiunea oricărui furnizor de servicii terț sau subcontractant vor fi introduse
  exclusiv și direct împotriva acestei părți.
 12. orice tranzacții finalizate parțial sau întârzieri în procesarea tranzacțiilor Participantului;
 13. profituri pierdute, venituri pierdute, oportunități de afaceri pierdute, date pierdute, alte pierderi intangibile, punitive, speciale sau incidentale,
  indiferent dacă aceste pierderi au fost directe sau indirecte, previzibile sau imprevizibile și indiferent dacă RED a fost informată sau nu cu privire
  la posibilitatea producerii acestor pierderi;
 14. orice pierderi ca urmare a unei cerințe impuse de noi legi sau reglementări sau ca urmare a obligațiilor noastre în temeiul legilor din orice
  jurisdicție;
 15. respectarea oricăror legi, reguli și reglementări din jurisdicția specifică Participantului, care se pot aplica în legătură cu utilizarea
  Aplicației sau funcționalitățile acesteia;

În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, răspunderea totală a RED față de Participant, în legătură cu Aplicația și/sau executarea
obligațiilor sale, pentru toate prejudiciile, pierderile și daunele, nu va depăși în niciun caz valoarea sumelor achitate de Participant în baza
prezentelor TCG în perioada de 3 luni anterioară evenimentului care a atras răspunderea RED.

16. Răspunderea Participantului

Participantul se obligă să despăgubească și să exonereze de răspundere RED și pe asociații, administratorii, funcționarii, directorii, angajații și agenții
acesteia în eventualitatea oricăror cereri de despăgubire, pretenții, pierderi, pagube și cheltuieli (inclusiv onorariile avocaților) generate de
Participant care decurg din sau în legătură cu:

16.1.1 utilizarea Aplicației de către Participant;

16.1.2 nerespectarea sau încălcarea, de către Participant, a oricăreia dintre prevederile acestor TCG;

16.1.3 caracterul inadecvat al drepturilor asupra Feedback-ului și/ sau conținutul inadecvat al acestuia; sau

16.1.4 încălcarea, de către Participant, a drepturilor unui terț, inclusiv a drepturilor Furnizorilor.

17. Statutul juridic al părților

În legătură cu orice aspect ce privește executarea obligațiilor sale conform acestor TCG, RED are calitatea juridică a unui operator economic
independent.

Pentru evitarea oricărei confuzii, fiecare dintre RED și Participant recunoaște și acceptă faptul că niciunul dintre Participant și RED nu are, în
raport cu cealaltă parte sau cu orice (terță) parte care utilizează Aplicația, calitatea de prepus, mandatar, reprezentant sau orice altă calitate juridică
subordonată. În mod specific, fiecare parte recunoaște și acceptă că cealaltă parte nu poate să o angajeze, juridic sau în orice alt mod, față
de terți.

18. Notificări

Notificările între părți vor putea fi adresate după cum urmează:

 

19. Anexe

Acești TCG se completează cu prevederile următoarelor Anexe care fac parte integrantă din acești TCG:

Anexa 1 –Manualul Utilizatorului Aplicației REDManualul Utilizatorului Aplicației RED;

20. Legea aplicabilă. Litigii

Acești TCG sunt guvernați și interpretați în conformitate cu legislația română.

Orice dispute, pe care părțile nu le vor putea soluționa pe cale amiabilă, vor fi supuse instanțelor judecătorești competente din România.

21. Diverse

Participantul se obligă să respecte, în toate aspectele ce decurg din acești TCG și din Manualul Utilizatorului, orice lege aplicabilă, iar RED nu va
avea nicio răspundere în cazul oricărei încălcări a legii de către Participant.

Pentru evitarea oricărui dubiu, Participantul confirmă și acceptă în mod expres fiecare și toate clauzele și termenii din acești TCG inclusiv, fără
limitare, cele prevăzute în secțiunile ‎1, ‎2, ‎3, ‎4, ‎5, ‎6, ‎7, ‎8, ‎10, ‎11, ‎12, ‎13, ‎14,
‎15, ‎16, ‎17, 20 și ‎21.