Termeni si conditii furnizor

 

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEASTĂ APLICAȚIE ȘI DE A CONTRACTA

1. Prevederi generale și definiții

Aplicație aplicația mobilă / unealta digitală care permite accesul la o platformă de tranzacționare a atributelor convenționale ale energiei verzi
(Green Tokens).
Colaborator persoana care prin acceptarea termenilor și condițiilor specifice dobândește Franciza RED V-LEC și dreptul de acces la și utilizare a
anumitor funcționalități ale Aplicației, inclusiv dreptul de a crea propria companie virtuală și a primi comisionului aferent în
momentul în care contactele sale cărora le-au fost transmise ofertele personalizate devin Consumatori.
Consumator înseamnă persoana care acceptă să schimbe furnizorul și încheie un Contract de furnizare energie electrică și/sau gaze naturale
cu unul dintre Furnizori.
”Contractul de furnizare” înseamnă contractul încheiat de Consumator cu Furnizorul, în condițiile agreate de aceștia fără implicarea RED.
Furnizor înseamnă persoana juridică autorizată în calitate de furnizor de energie electrică și/sau gaze naturale, care acceptă prezentele
TCG și astfel dobândește o licență de utilizare a Aplicației.
Green Token” sau “REO-G un jeton nefungibil de tip ERC-721 care certifică pe blockchain originea energiei produse din surse regenerabile cu scopul de a măsura
cantitatea de CO2 evitată în atmosferă.
MWAT un jeton fungibil de tip ERC-20 având utilitate doar în Aplicație ca baterie virtuală de stocare a REO-G și jeton convențional de
achiziționare a REO-G și a dreptului la Franciza RED V-LEC de către Colaborator.
RED Restart Energy Democracy S.R.L., o societate cu răspundere limitată, cu sediul în localitatea
Timișoara, Str. Gheorghe Doja nr. 11E, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/36/2018, CUI 38670652.
Taxă de utilizare a Aplicației înseamnă suma de bani datorată de Furnizor către RED drept contravaloare a licenței de utilizare a Aplicației, sumă
reprezentând:· O taxă inițială plătibilă la momentul încheierii acestor TCG; și· O taxă lunară raportată la consumul / volumul de vânzări / numărul de Consumatori.
Termeni și condiții” sau “TCG acești termeni și condiții între RED și Furnizor.

Alți termeni utilizați în acești TCG au înțelesurile care rezultă din Manualul Utilizatorului Aplicației care poate fi accesat aiciaici.

2. Licența asupra Aplicației

2.1 În conformitate cu prezentele TCG, RED acordă Furnizorului o licență de utilizare a
Aplicației, pe durată limitată la valabilitatea Contractului de licență, ne-exclusivă, ne-transmisibilă și revocabilă în orice moment, pentru o număr nelimitat de utilizatori și / sau computere pentru teritoriul României.

Furnizorului i se permite să utilizeze Aplicația și funcționalitățile specifice Furnizorului exclusiv în scopul dezvoltării unor oferte personalizate
împreună cu Colaboratorii și vânzării de energie electrică și/sau gaze naturale, [încheierii și executării Contractelor de furnizare cu
Consumatorii], precum și executării acestor TCG și plății taxei de utilizare a Aplicației („Utilizarea permisă”).

Cu excepția Utilizării permise, Furnizorul nu va deține niciun drept în ceea ce privește Aplicația.

2.2 Proprietatea asupra Aplicației.

Aplicația și toate drepturile asociate cu acestea sunt și vor rămâne proprietatea RED. Prevederile acestor TCG și utilizarea, de către Furnizor, a
Aplicației nu conferă și nu acordă Furnizorului niciun drept asupra Aplicației sau asociat cu acestea, cu excepția Utilizării Permise.

2.3 Utilizarea Aplicației

În legătură cu accesarea și utilizarea Aplicației, Furnizorul este obligat să respecte strict de următoarele restricții:

a) să nu reproducă, să nu modifice, să nu realizeze opere derivate, să nu
distribuie, să nu licențieze, să nu închirieze, să nu vândă, să nu revândă, să nu transfere, să nu afișeze public, să nu reprezinte
public, să nu transmită, să nu facă streaming, să nu difuzeze sau să nu exploateze în orice alt mod Aplicația;

b) să nu decompileze, să nu refacă prin inginerie inversă sau să nu dezasambleze
Aplicația;

c) să nu facă linkuri, mirror-uri sau frame-uri către vreo porțiune a
Aplicației;

d) să nu determine sau să lanseze programe sau scripturi care fac scraping,
indexează, analizează sau efectuează orice alte operațiuni de extragere de date din vreo porțiune a Aplicației sau care îngreunează sau
împiedică operarea și/sau funcționalitatea oricărui aspect al Aplicației;

e) să nu încerce să obțină accesul neautorizat sau să nu afecteze vreun
aspect al Aplicației ori al sistemelor sau rețelelor corelate cu acestea;

f) să nu îndepărteze marcajele privind drepturile de autor, mărcile
comerciale sau alte drepturi de proprietate pe orice document emanat de la RED sau în orice porțiune a Aplicației.

Orice încălcare a restricțiilor va conduce la considerarea acestor TCG ca fiind reziliați de plin drept, fără alte formalități sau intervenția
instanței, Furnizorul rămânând răspunzător pentru daunele rezultate din astfel de încălcări.

3. Taxa de utilizare a Aplicației

Furnizorul va plăti pentru licența acordată o taxă inițială fixă în MWAT care va reprezenta totodată încheierea acestor TCG și acceptarea de
către Furnizor a prezentelor TCG. În absența plății, acești TCG nu se vor considera încheiați și funcționalitățile Aplicației specifice
Furnizorului nu vor putea fi utilizate.

Ulterior intrării în vigoare a acestor TCG, Furnizorul va achita către RED un comision din totalul cererilor de oferta si a vânzărilor de
energie și/sau gaze naturale facturate în baza Contractelor de furnizare încheiate cu Consumatorii prin intermediul Aplicației în luna
respectivă.

Acest comision lunar se va va reține automat de către RED prin intermediul Aplicației.

4. Declarații și garanții ale Furnizorului

Furnizorul declară și garantează față de RED după cum urmează:

a) este o entitate înființată în mod legal și își desfășoara
activitatea în conformitate cu legislația aplicabilă și obiectul său de activitate;

b) deține toate autorizațiile și licențele necesare pentru furnizarea de energie
electrică și/sau gaze naturale și acestea sunt valabile;

c) are puterea de a încheia și de a executa prezentele TCG și a luat
toate măsurile necesare pentru a autoriza încheierea și executarea acestora;

d) are puterea de a încheia și executa Contractele de furnizare ce urmează a
fi încheiate cu Consumatorii;

e) a luat, îndeplinit și realizat toate acțiunile, condițiile și actele
necesare în conformitate cu legislația aplicabilă, care-i permit în mod legal să își asume și să își exercite drepturile, precum și
să își îndeplinească și să respecte obligațiile care îi revin în temeiul prezentele TCG

f) că prezentele TCG sunt valabile, obligatorii din punct de vedere juridic și
executorii, precum și admisibile în probe în instanță;

g) încheierea și executarea prezentelor TCG nu intră și nu vor intra în
conflict cu:

· nicio lege sau cerință legală aplicabilă;

· documentele sale de înregistrare și funcționare; sau

· niciun acord sau contract obligatoriu pentru Furnizor;

h) Furnizorul nu este supus niciunei proceduri de contencios administrativ,
susceptibilă a amenința sau restrânge exercitarea oricăruia dintre drepturile și obligațiile sale în temeiul prezentelor TCG;

i) Furnizorul nu este supus niciunei hotărâri, ordonanțe, decizii
ale instanțelor, autorităților guvernamentale sau de reglementare, care afectează capacitatea sa de a-și îndeplini obligațiile prevăzute în
prezentele TCG.

5. Obligația de colaborare

Pe parcursul relației contractuale, Furnizorul va notifica RED, cât mai curând posibil, despre:

a) orice încălcare reală sau suspectă de către orice terță parte a
drepturilor de proprietate intelectuală în legătură cu licența acordată;

b) orice amenințare, acuzație sau revendicare a încălcării proprietății
intelectuale a drepturilor oricărei terțe părți cu privire la utilizarea de către Furnizor a Aplicației în baza licenței acordate;

c) orice procedură începută de către orice terț în care este pusă
în discuție proprietatea, validitatea sau înregistrarea Aplicației;

(fiecare „Revendicare IP”).

În situația în care o Revendicare IP afectează total sau parțial funcționalitatea Aplicației, Părțile vor negocia în ce măsură va fi
diminuată Taxă de utilizare a Aplicației sau dacă se impune denunțarea acestor TCG.

6. Durată și încetare

Acești TCG intră în vigoare conform celor de mai sus și va rămâne valabil până la încetarea prin acordul Părților sau până la
intervenția rezilierii de drept în condițiile menționate în prezentele TCG.

În mod suplimentar, RED poate dispune imediat încetarea relației contractuale cu Furnizorul refuzându-i accesul acestuia la Aplicație
în orice moment, dacă Furnizorul a încălcat orice prevedere a acestor TCG, în baza unei simple notificări și fără nicio formalitate
prealabilă. De asemenea, RED poate denunța unilateral oricând acești TCG cu o notificare prealabilă de [10 zile].

În situația în care Furnizorul decide retragerea din Aplicație sau ștergerea contului său într-un termen mai scurt de 6 luni de la data
intrării în vigoare a acestor TCG, va fi ținut să achite către RED o taxă de încetare reprezentând contravaloarea comisionului lunar mediu
plătit pentru 6 luni de activitate, dar nu mai puțin de 5.000 Euro.

Încetarea acestor TCG nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor, inclusiv limitărilor de răspundere a RED din restul termenilor și condițiilor
aferente altor roluri dobândite prin intermediul Aplicației.

7. Natura și acuratețea informațiilor furnizate prin intermediul Aplicației

RED va lua toate măsurile pentru a se asigura că informațiile postate în Aplicație sunt actualizate, reale și corecte. Deși Aplicația este disponibilă
și utilizatorilor din alte țări, informațiile postate sunt valabile doar pe teritoriul României.

Nici RED și nicio altă parte implicată în realizarea și funcționarea Aplicației nu vor fi responsabile pentru nicio eroare, daună (directă sau
indirectă), pierdere de date sau eroare a cuprinsului sau lipsurilor Aplicației, care pot să apară direct, indirect sau incident prin utilizarea
Aplicației.

8. Accesul la Aplicație și utilizarea acesteia

Aplicația este accesibilă non-stop, mai puțin atunci când se efectuează operațiuni de mentenanță sau reconstrucție. RED nu își asumă răspunderea
pentru întârzierile sau imposibilitatea de accesare/ utilizare a Aplicației.

În acest sens, Furnizorul este de acord că (i) din punct de vedere tehnic este imposibil ca Aplicația să nu includă erori și că RED nu poate fi
responsabilă în acest sens, (ii) erorile pot duce la indisponibilitatea temporară a Aplicației și că (iii) funcționarea Aplicației poate fi
influențată negativ de circumstanțe ce nu pot fi controlate de RED precum, spre exemplu, legături de transmisie și telecomunicație între dumneavoastră
și alte sisteme și rețele.

RED şi /sau furnizorii acesteia pot, în orice moment, temporar sau permanent, să modifice sau întrerupă accesul la o parte a Aplicației pentru a
realiza lucrări de întreținere și/sau aduce îmbunătățiri și/sau schimbări. RED nu este responsabilă pentru modificarea, suspendarea sau
întreruperea accesului la Aplicație.

Este interzisă folosirea Aplicației în scopul încărcării, descărcării, publicării sau transmiterii oricăror informații al căror conținut este
ilegal sau imoral, tulbură în vreun fel viața privată a altor persoane, conține viruși, este contrar bunelor moravuri sau ordinii publice. RED nu va
fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune produse ca urmare a unui tip de comunicare din categoria celor menționate anterior.

În plus, este interzis sa folosiți Aplicația pentru a transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de
hărțuire, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau
încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, ar putea conduce la răspundere civilă sau ar încălca în alt mod legea.

Este interzisă folosirea unei adrese false de e-mail sau transmiterea, în mod nelegitim, de mesaje electronice sau orice alte comunicări în
numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități.

RED nu poate fi ținută răspunzătoare pentru nicio pierdere, distrugere sau cheltuială care ar putea decurge din accesarea sau utilizarea de către
dumneavoastră și/sau de către orice terț a Aplicației.

9. Autentificarea și accesarea contului Furnizorului

Pentru autentificare, Furnizorul va alege / primi un nume de utilizator și o parolă, pentru a accesa Aplicația în mod securizat de pe telefonul mobil
sau pe un alt asemenea dispozitiv electronic, și va menține, astfel, un cont personal activ de utilizator al Aplicației.

Un Furnizor nu poate avea decât un singur cont. Furnizorul poate autoriza persoane care acționează sub autoritatea sa să utilizeze contul său,
utilizând funcționalitatea pusă la dispoziție de RED în acest sens. Este interzisă cesionarea sau transferarea, în orice alt mod, a
contului Furnizorului către o altă persoană. Furnizorul se obligă să respecte toate legile aplicabile atunci când utilizează Aplicația, și o poate
utiliza exclusiv în scopuri legale.

Pentru a accesa Aplicația sau unele dintre resursele pe care le oferă, Furnizorului îi este solicitat să furnizeze anumite detalii sau informații.
Este o condiție a utilizării Aplicației ca toate informațiile pe care le furnizează Furnizorul sa fie corecte, actuale și complete. Furnizorul se obligă să
înștiințeze RED cu privire la orice modificare a datelor sale personale furnizate în legătură cu Aplicația. Dacă informațiile furnizate de
Furnizor nu sunt corecte, complete și la zi, este posibil să nu mai poată fi permis accesul pe Aplicație. Furnizorul este informat că toate informațiile pe
care le furnizează pentru a se înregistra și pentru a utiliza Aplicația sunt guvernate de
Politica privind protecția datelor cu caracter personal disponibila aici.

Dacă alegeți sau aveți la dispoziție un cod de identificare a utilizatorului, o parolă sau orice alte informații, ca parte a procedurilor noastre de
securitate, trebuie să tratați aceste informații ca fiind confidențiale și nu trebuie să le dezvăluiți altor terțe părți.

Ne rezervăm dreptul de a dezactiva orice cod de identificare a utilizatorului sau orice parolă, fie că a fost ales de dumneavoastră, fie că v-a fost alocat,
în orice moment, dacă în opinia noastră, nu ați respectat vreuna dintre prevederile acestor TCG. Utilizatorul poartă răspunderea exclusivă
pentru toate activitățile derulate de către Furnizor prin intermediul Aplicației și are obligația de a menține, în permanență, prin mijloace proprii,
securitatea și caracterul secret al numelui de utilizator și al parolei asociate. Sunteți de acord să ne anunțați imediat după ce ați constatat orice
divulgare sau utilizare neautorizată a codului de identificare al Furnizorului și/sau a parolei.

10. Funcționalitățile oferite de Aplicație

În calitate de Furnizor, aveți acces la o serie de funcționalități ale Aplicației pentru Utilizarea Permisă.

 1. Crearea contului de Furnizor și furnizarea informațiilor și documentelor necesare în scopul cunoașterii clientelei;
 2. Crearea și editarea ofertelor personalizate de energie electrică și/sau gaze naturale;
 3. Stabilirea tarifelor și comisioanelor aferente ofertelor personalizate;
 4. Validarea schimbării furnizorului și încheierea Contractelor de furnizare cu Consumatorii;
 5. Încărcarea informațiilor referitoare la consum, facturilor și plăților;
 6. Vizualizarea informațiilor referitoare la consum, facturi și plăți;
 7. Vizualizarea și plata taxelor de utilizare a Aplicației;
 8. Vizualizarea plăților anterioare;
 9. Vizualizarea comunicărilor și interacțiunea cu alți utilizatori ai Aplicației.

Detaliile suplimentare pentru înțelege modalitățile de interacționare prin intermediul acestei platforme sunt disponibile în Manualul
Utilizatorului, accesabil aiciaici.

11. Conținut promoțional

Orice conținut promoțional oferit prin intermediul Aplicației va fi furnizat în conformitate cu legislația aplicabilă.

Din perspectiva legislației privind protecția datelor cu caracter personal, RED vă va trimite comunicări comerciale prin intermediul Aplicației, prin e-mail
sau prin orice altă metodă care foloseşte serviciile de comunicaţii electronice destinate publicului doar în cazul în care v-ați exprimat
în prealabil consimţământul expres pentru a primi asemenea comunicări.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, având în vedere că RED a obținut adresa dvs. de e-mail cu ocazia creării unui cont și utilizării
Aplicației de către dvs., va putea utiliza adresa dvs. de e-mail în scopul efectuării de comunicări comerciale referitoare la restul
funcționalităților existente în Aplicație. În această situație, veți avea posibilitatea de a vă opune printr-un mijloc simplu şi gratuit ori de
câte ori veți primi o astfel de comunicare comercială.

În scopul utilizării Aplicației, sunteți de acord că orice probleme pe care le-ați putea întâlni în ceea ce privește conținutul
promoțional, le veți adresa mai întâi către RED, în vederea unei soluționări amiabile.

RED nu va fi răspunzătoare pentru niciun tip de pierderi sau daune financiare din cauza conținutului promoțional oferit sau pentru orice eșec sau
incapacitate de a utiliza respectivul conținut promoțional, indiferent de motiv.

12. Accesul la rețea și dispozitive

Furnizorul are responsabilitatea exclusivă de a obține accesul la rețeaua de date necesară pentru a utiliza Aplicația. Se pot aplica tarifele și prețurile
percepute de rețeaua mobilă la care este abonat Furnizorul, pentru transferul de date și mesaje, în măsura în care Furnizorul accesează sau
utilizează Aplicația de pe un dispozitiv care permite comunicarea wireless, și îi revine Furnizorului responsabilitatea exclusivă de a achita aceste
tarife și prețuri.

Furnizorul are responsabilitatea exclusivă de a procura și a actualiza echipamentele hardware sau dispozitivele necesare pentru a accesa și a utiliza
Aplicația, precum și de a procura orice actualizări ale acestora.

Pentru evitarea oricărei neînțelegeri, RED nu garantează că Aplicația sau orice funcționalitate a acesteia va funcționa pe un anumit echipament
hardware sau pe un anumit dispozitiv. În plus, Furnizorul recunoaște și acceptă că Aplicația poate fi afectată de defecțiuni și întârzieri
inerente în utilizarea internetului și a comunicațiilor electronice, pentru care RED nu răspunde.

13. Protecția datelor cu caracter personal

13.1 Din perspectiva protecției datelor cu caracter personal, părțile declară și recunosc faptul că fiecare
acționează în calitate de operator independent al datelor cu caracter personal pe care le prelucrează. Părțile declară și acceptă ca nu au calitatea
de operatori asociați și exclud orice formă de răspundere comună sau solidară.

13.2 Fără a aduce atingere celor de mai sus, în vederea Utilizării Permise, Furnizorul se va asigura că:

a) prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate numai
în conformitate cu dispozițiile legale, pentru scopurile sale proprii, sens în care se va asigura și de respectarea principiilor privind
prelucrarea datelor cu caracter personal;

b) realizează informarea și, dacă este cazul, obține consimțământul
persoanelor vizate, în măsura în care acesta din urmă este necesar conform cerințe legale aplicabile privind protecția datelor sau transmiterea
comunicărilor comerciale electronice;

c) aplică masurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele
cu caracter personal împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii, deteriorarii, modificarii sau
divulgarii, luând în considerare domeniul de aplicare, contextul și scopul prelucrarii;

d) gestionează orice solicitari, cereri sau pretenții venite din partea persoanelor vizate fără implicarea sau atragerea răspunderii RED.

14. Politica de utilizare cookie-uri

Aplicația utilizează cookie-uri. Pentru informații detaliate privind folosirea cookie -urilor va rugam consultați
Politica de utilizare cookie-uri disponibila aici.

15. Feedback-ul furnizat de Furnizor

La latitudinea sa exclusivă, RED poate să permită Furnizorului, periodic, să transmită, să încarce sau să pună la dispoziția RED, prin intermediul
Aplicației, conținut și informații în format text, inclusiv comentarii și opinii despre Aplicație, mecanismul prezentat în acești TCG sau despre
alți utilizatori („Feedback-ul”).

Întregul Feedback va rămâne proprietatea Furnizorului. Totuși, prin furnizarea de conținut către RED, Furnizorul acordă către RED o licență
valabilă la nivel mondial, perpetuă, irevocabilă, transferabilă, fără redevențe, cu drept de sub-licențiere, de a utiliza, a copia, a modifica, a crea opere
derivate, a distribui, a afișa public, a reprezenta public și a exploata în orice alt mod respectivul Feedback în toate formatele și pe toate
canalele de distribuție cunoscute în prezent sau create în viitor, fără a fi necesară informarea prealabilă sau acordul Furnizorului, și fără a
fi necesară vreo plată către Furnizor sau altei persoane.

Furnizorul declară și garantează următoarele:

15.1.1 Furnizorul fie este proprietarul unic și exclusiv al întregului Feedback, fie deține toate drepturile, licențele, acordurile și
autorizațiile necesare pentru a acorda RED licența asupra Feedback-ului; și

15.1.2 nici Feedback-ul, nici transmiterea, încărcarea, publicarea sau furnizarea de către Furnizor a acestuia, nici utilizarea de către
RED a respectivului Feedback nu va constitui încălcarea, însușirea ilegală sau nerespectarea drepturilor de proprietate sau de proprietate
intelectuală ale unui terț, sau a drepturilor de publicitate sau confidențialitate ale unui terț, și nici nu va duce la încălcarea vreunei legi sau
reglementări aplicabile.

15.1.3 Furnizorul se obligă să nu transmită Feedback cu caracter denigrator, calomnios, care incită la ură, violent, obscen, pornografic, ilegal
sau jignitor, după cum stabilește RED la latitudinea sa exclusivă. RED are posibilitatea, dar nu și obligația, de a examina, a monitoriza sau a șterge
Feedback-ul, la latitudinea exclusivă a RED, în orice moment, indiferent de motiv, fără a fi necesară, în acest scop, notificarea sau anunțarea,
în orice alt mod, a Furnizorului.

16. Declarații și Garanții ale RED

Furnizorul recunoaște, în mod expres, că este parte la prezentele TCG în considerarea următoarelor declarații si garanții date de RED, în
legătură cu persoana și cu activitatea proprie, după cum urmează:

16.1.1 RED e o societate legal constituită, care funcționează în mod legal, în baza legii române, cu toate atributele
societare legale pentru a-și desfășura activitatea;

16.1.2 RED deține toate autorizațiile legale pentru a-și desfășura activitatea potrivit acestor TCG și se conformează întru totul
exigențelor ce rezultă din aceste autorizații;

16.1.3 RED are toate atributele legale necesare pentru a încheia și pentru a fi parte în această relație contractuală, iar
executarea obligațiilor sale nu rezultă și nu va rezulta, nu va fi în conflict cu, respectiv, nu va constitui o încălcare a vreunui termen sau a
vreunei condiții, ori a oricărei alte prevederi cuprinse într-un contract sau orice alt document sau act juridic, de orice natură, la care RED
este sau ar urma să fie parte, sau căruia RED i se supune conform legislației române;

16.1.4 RED dispune de capacitățile tehnice si de personalul calificat necesar, pentru îndeplinirea obligațiilor sale.

17. Declinare

Aplicația este furnizată „așa cum se prezintă” și „în funcție de disponibilitate.” RED nu acceptă niciuna dintre declarațiile
și garanțiile, exprese, implicite sau impuse de lege, care nu sunt prevăzute în mod expres în acești TCG, inclusiv garanțiile implicite privind
vandabilitatea, vulnerabilitatea, adecvarea pentru un anumit scop și neîncălcarea drepturilor terților.

În plus, RED nu formulează nicio declarație sau garanție cu privire la fiabilitatea, punctualitatea, calitatea, adecvarea sau disponibilitatea
Aplicației, nici nu declară sau garantează că Aplicația sau orice software aferent acestora vor fi lipsite de întreruperi sau erori.

Furnizorul recunoaște și acceptă că întregul risc care decurge din utilizarea de către Furnizor a Aplicației îi revine în totalitate
Furnizorului, în măsura maximă permisă de legislația aplicabilă.

18. Limitarea răspunderii RED

RED nu va fi răspunzătoare pentru daunele indirecte, viitoare, speciale, exemplare, punitive sau de altă natură, inclusiv pierderea profitului, prejudicii
asociate cu sau care decurg în alt mod din orice utilizare a Aplicației.

RED nu va fi răspunzătoare pentru niciun prejudiciu, nicio daună și nicio pierdere care decurg inclusiv din:

18.1.1 faptul că Furnizorul a utilizat sau s-a bazat pe Aplicație, sau incapacitatea ori inabilitatea Furnizorului de a accesa sau a utiliza
Aplicația; sau

18.1.2 orice tranzacție sau relație dintre Furnizor și orice terță parte, chiar dacă RED a fost informată cu privire la posibilitatea producerii
acestor prejudicii; sau

18.1.3 nerespectarea, de către Furnizor, a oricăror instrucțiuni ori recomandări transmise acestuia, de către RED prin intermediul Aplicației
sau în orice alt mod.

RED nu va fi răspunzătoare pentru nicio întârziere sau nefuncționare a Aplicației, care decurge din cauze aflate în afara controlului
rezonabil al RED, cum ar fi, dar fără a se limita la:

(a) nefuncționarea rețelelor de telefonie mobilă; sau

(b) utilizarea, de către Furnizor, a unor funcționalități nefurnizate de RED; sau

(c) serviciile și calitatea serviciilor furnizate de terți Furnizorului;

(d) alte situații prevăzute de lege.

RED nu va avea nicio răspundere în ceea ce privește accesul la Aplicație din țări ale căror legi interzic sau restricționează ori limitează accesul
și/sau utilizarea unei platforme de tranzacționare a atributelor energiei verzi, în conformitate cu modelul propus de Aplicație. Totodată, RED nu va
avea nicio răspundere în ceea ce privește accesul la Aplicației din țări ale căror legi interzic sau restricționează ori limitează orice aspect al
conținutului Aplicației, inclusiv orice funcționalitate a acesteia. Furnizorii care aleg să acceseze acestă Aplicație din alte țări o fac din proprie
inițiativă, pe proprie răspundere și sunt singurii responsabili pentru respectarea legilor aplicabile.

În mod specific, RED nu este răspunzătoare în nicio situație și indiferent dacă prejudiciul este previzibil în mod rezonabil, inclusiv,
dar fără limitare, pentru:

 1. informațiile referitoare la lead-urile furnizate;
 2. informațiile înscrise în diplomele eliberate prin intermediul Aplicației, respectiv cele de atestă numarul de REO-G deținuți și compensarea
  amprentei de carbon;
 3. informațiile referitoare la prețurile live ale REO-G și MWAT, ce pot fi vizualizate prin intermediul Aplicației;
 4. riscul general de a nu fi acceptate ofertele și riscul de a contracta cu anumiți Consumatori;
 5. evaluarea sau plata oricăror impozite sau taxe care decurg din utilizarea de către Producător a Aplicației;
 6. orice act sau omisiune din partea celorlalți utilizatori ai Aplicației;
 7. instrucțiunile primite din partea Furnizorului, indiferent dacă a acționat sau nu a acționat în baza acestora;
 8. decizia Furnizorului de a intra într-o relație contractuală în baza prezentelor TCG;
 9. decizia Furnizorului de a utiliza funcționalitățile puse la dispoziție prin intermediul Aplicației;
 10. orice întârziere, pierdere sau prejudiciu de orice fel suportate ca urmare a serviciilor furnizate de orice furnizor terț de servicii sau
  subcontractor angajat de RED. Toate reclamațiile legate de actul sau omisiunea oricărui furnizor de servicii terț sau subcontractant vor fi introduse
  exclusiv și direct împotriva acestei părți.
 11. orice tranzacții sau plăți finalizate parțial sau întârzieri în procesarea tranzacțiilor sau plăților Furnizorului;
 12. profituri pierdute, venituri pierdute, oportunități de afaceri pierdute, date pierdute, alte pierderi intangibile, punitive, speciale sau incidentale,
  indiferent dacă aceste pierderi au fost directe sau indirecte, previzibile sau imprevizibile și indiferent dacă RED a fost informată sau nu cu privire
  la posibilitatea producerii acestor pierderi;
 13. orice pierderi ca urmare a unei cerințe impuse de noi legi sau reglementări sau ca urmare a obligațiilor noastre în temeiul legilor din orice
  jurisdicție;
 14. respectarea oricăror legi, reguli și reglementări din jurisdicția specifică Furnizorului, care se pot aplica în legătură cu utilizarea Aplicației
  sau funcționalităților acesteia;

În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, răspunderea totală a RED față de Furnizor, în legătură cu Aplicația și/sau executarea obligațiilor
sale, pentru toate prejudiciile, pierderile și daunele, nu va depăși în niciun caz Taxa de utilizare a Aplicației (în sumă totală până la
momentul atragerii răspunderii).

19. Răspunderea Furnizorului

Furnizorul se obligă să despăgubească și să exonereze de răspundere RED și pe asociații, administratorii, funcționarii, directorii, angajații și agenții
acesteia în eventualitatea oricăror cereri de despăgubire, pretenții, pierderi, pagube și cheltuieli (inclusiv onorariile avocaților) generate de
Furnizor care decurg din sau în legătură cu:

19.1.1 utilizarea Aplicației de către Furnizor;

19.1.2 nerespectarea sau încălcarea, de către Furnizor, a oricăreia dintre prevederile acestor TCG;

19.1.3 caracterul inadecvat al drepturilor asupra Feedback-ului și/ sau conținutul inadecvat al acestuia; sau

19.1.4 încălcarea, de către Furnizor, a drepturilor unui terț, inclusiv a drepturilor Colaboratorilor, ale Consumatorilor sau ale
potențialilor Consumatori;

19.1.5 încălcarea legislației privind protecția datelor cu carcater personal de către Furnizor, indiferent de persoana prejudiciată;

19.1.6 orice informații și documente încărcate în Aplicație referitoare la Furnizor, precum și corectitudinea și legalitatea
acestora;

19.1.7 evaluarea sau plata oricăror impozite sau taxe care decurg din utilizarea de către Furnizor a Aplicației;

19.1.8 orice întârzieri în încheierea Contractelor de furnizare;

19.1.9 orice informație cuprinsă în ofertele personalizate sau în Contractele de Furnizare.

20. Statutul juridic al Părților

În legătură cu orice aspect ce privește executarea obligațiilor sale conform acestor TCG, RED are calitatea juridică a unui operator economic
independent.

Pentru evitarea oricărei confuzii, fiecare dintre RED și Furnizor recunoaște și acceptă faptul că niciunul dintre Furnizor și RED nu are, în raport cu
cealaltă parte sau cu orice (terță) parte care utilizează Aplicația, calitatea de prepus, mandatar, reprezentant sau orice altă calitate juridică
subordonată. În mod specific, fiecare parte recunoaște și acceptă că cealaltă parte nu poate să o angajeze, juridic sau în orice alt mod, față
de terți.

21. Notificări

22. Anexe

Acești TCG se completează cu prevederile următoarelor Anexe care fac parte integrantă din acești TCG:

Anexa 1 – Manualul Utilizatorului Aplicației REDManualul Utilizatorului Aplicației RED;

23. Legea aplicabilă. Litigii

Acești TCG sunt guvernați și interpretați în conformitate cu legislația română.

Orice dispute, pe care părțile nu le vor putea soluționa pe cale amiabilă, vor fi supuse instanțelor judecătorești competente din România.

24. Diverse

Furnizorul se obligă să respecte, în toate aspectele ce decurg din acești TCG și din Manualul Utilizatorului, orice lege aplicabilă, iar RED nu va
avea nicio răspundere în cazul oricărei încălcări a legii de către Furnizor.

Prezentele TCG se aplică în completarea termenilor și condițiilor specifice calității de Participant, asumate la înregistrarea ca utilizator al
Aplicației, disponibile aici.

Pentru evitarea oricărui dubiu, Furnizorul confirmă și acceptă în mod expres fiecare și toate clauzele și termenii din acești TCG inclusiv, fără
limitare, cele prevăzute în secțiunile ‎1, ‎2, ‎3, 4, 5, 6, 7, ‎8, ‎9, ‎10, ‎11, ‎12, 13, ‎14, ‎15, ‎16,
‎17, ‎18, ‎19, ‎20 ‎23 și ‎24.