Termeni si conditii consumator

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEASTĂ APLICAȚIE ȘI DE A CONTRACTA

1. Prevederi generale și definiții

Aplicație aplicația mobilă / unealta digitală care permite accesul la o platformă de tranzacționare a atributelor convenționale ale energiei verzi
(Green Tokens) și care permite Consumatorului schimbarea furnizorului de energie electrică și/sau gaze naturale ca urmare a
primirii unei oferte personalizate din partea contactelor din telefon și/sau de pe rețelele sociale, prin încheierea și executarea
Contractului de furnizare.
Colaborator persoana care prin acceptarea termenilor și condițiilor specifice dobândește Franciza RED V-LEC și dreptul de acces la și utilizare a
anumitor funcționalități ale Aplicației, inclusiv dreptul de a crea propria companie virtuală și a primi comisionul aferent în
momentul în care contactele sale cărora le-au fost transmise ofertele personalizate devin Consumatori.
Consumator înseamnă persoana care acceptă să schimbe furnizorul și încheie un contract de furnizare energie electrică și/sau gaze naturale
cu unul dintre Furnizorii înscriși în Aplicație și căreia i se aplică prezentele TCG.
”Contractul de furnizare” înseamnă contractul încheiat de Consumator cu Furnizorul ales.
”Fond ECF” Fondul comunității de energie regenerabilă, adică un fond de REO-G aparținând comunității de utilizatori ai Aplicației. Acest Fond ECF
se alimentează cu donații de la Producători – de fiecare dată când aceștia fac o solicitare de REO-G, un procent va intra automat
în Fondul ECF.
Furnizor înseamnă persoana juridică autorizată în calitate de furnizor de energie electrică și/sau gaze naturale, care este înscris
și utilizează Aplicația.
RED Restart Energy Democracy S.R.L., o societate cu răspundere limitată, cu sediul în localitatea
Timișoara, Str. Gheorghe Doja nr. 11E, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/36/2018, CUI 38670652.
Termeni și condiții” sau “TCG acești termeni și condiții între RED și Consumator.

Alți termeni utilizați în acești TCG au înțelesurile care rezultă din Manualul Utilizatorului Aplicației care poate fi accesat
aiciaici.

2. Schimbarea furnizorului de energie electrică și/sau gaze naturale și încheierea unui Contract de Furnizare cu unul dintre Furnizorii înscriși în Aplicație

2.1 Accesarea link-ului

Link-ul primit din partea contactelelor dvs. din telefon și de pe rețelele sociale (“Colaboratorii”) conține o oferta
personalizată și dvs. aveți posibilitatea de a accepta, negocia sau compara oferta primită.

În baza acestui link, vă puteți creea un cont în această Aplicație și accepta una dintre ofertele primite. Începând cu momentul creării contului, veți avea calitatea de Participant și vi se vor aplica Termenii și condițiile specifice Participantului, disponibile aici.

Astfel, veți schimba furnizorul de energie electrică și/sau gaze naturale cu unul dintre Furnizorii înscriși în Aplicație și veți încheia un Contract de furnizare în condițiile legislației aplicabile.

Pentru evitarea oricărui dubiu, crearea unui cont și utilizarea Aplicației în calitate de Participant este gratuită, acest aspect neaducând
atingere obligațiile Consumatorului de a achita tarifele conform Contractului de furnizare. De asemenea, Contractul de furnizare va fi încheiat conform prevederilor legale aplicable, relația dintre Furnizor și dumneavoastră în calitate de consumator fiin guvernată de Contractul de furnizare,
iar nu de acești TCG.

Consumatorul va stabili împreună cu Furnizorul ales condițiile cooperării dintre ei, RED neavând niciun fel de răspundere în acest sens. Consumatorul va încărca în Aplicație documentele solicitate de Furnizor, Contractul urmând a se încheia prin mijloace de comunicare
la distanță, fără prezența fizică simultană a Furnizorului și a Consumatorului conform prcedurii de comunicate de Furnizor. RED nu își asumă nicio
obligație legată de încheierea Contractului de furnizare sau de executarea acestuia.

2.2 Participantul care dorește să devină (și) Consumator

Alternativ față de punctul 2.1., dacă deja aveți un cont în Aplicație în calitate de Participant, puteți să vizualizați ofertele de furnizare
energie ale Colaboratorilor RED în Secțiunea ”Energy Marketplace”, cu posibilitatea de a filtra/ sorta/ căuta și selecta o anumită ofertă după mai multe criterii, respectiv: țară, preț, rating, denumire, servicii incluse.

Accesarea ofertelor duce pe un landing page personalizat al Colaboratorului respectiv, de unde puteți accesa “Schimbarea online a furnizorului” sau puteți solicita “Negocierea ofertei” cu Colaboratorul.

2.3 Încheierea Contractului de furnizare

După acceptarea ofertei personalizate, între Consumator și Furnizorul ales în funcție de opțiunile Consumatorului se vor putea stabili raporturi
contractuale distincte de relația contractuală izvorâtă din acești TCG.

Prin acceptarea ofertei, Consumatorul este de acord cu forma de comunicare (respectiv prin intermediul Aplicației, telefon sau e-mail) prin care Furnizorul
își derulează operațiunile comerciale.

Contractul de furnizare se va considera încheiat în momentul primirii de către Furnizor de la Consumator, prin intermediul Aplicației,
contractul de furnizare semnat și documentele aferente. Documentele și informațiile puse la dispoziție de către Consumator prin intermediul Aplicației vor
sta la baza încheierii Contractului de furnizare, sens în care Consumatorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de
contractare, sunt corecte, complete si adevărate.

Prin semnarea Contractului de furnizare, Consumatorul consimte că Furnizorul poate sa îl contacteze prin orice mijloc disponibil, în orice
situație în care este necesară contactarea Consumatorului în baza executării Contractului de furnizare.

Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestor TCG, Consumatorul recunoaște si acceptă că:

a) Furnizorii au calitatea de operatori economici independenți față de RED;

b) RED nu răspunde pentru statutul juridic, economic, financiar, comercial, tehnic,
de conformitate cu legea, și de orice altă natură al Furnizorilor, și nici pentru conduita contractuală sau extra-contractuală a Furnizorilor față de
Consumator;

c) RED nu este și nu va fi parte la raporturile contractuale dintre Furnizor
și Consumator;

d) Consumatorul are opțiunea alegerii între Furnizorii înscriși
în Aplicație [și orice alți furnizori de pe piață] și recunoaște și acceptă că RED nu poartă nicio răspundere pentru alegerea Consumatorului de a
contracta cu Furnizorii înscriși în Aplicație.

Consumatorul are dreptul să se retragă din Contractul de furnizare în termenul legal de 14 zile, respectiv să renunțe la serviciile furnizate
oricând pe durata contractuală, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri.

În cazul în care Consumatorul decide să se retragă din Contractul de furnizare, acesta va completa o solicitare scrisa în acest sens prin intermediul Aplicației.

2.4 Prețul și modalitatea de plată cu privire la consumul de energie electrică / gaze naturale

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată vor fi specificate în fiecare Contract de furnizare. Furnizorul va emite către Consumator o factura
pentru serviciile livrate și o va transmite prin intermediul Aplicației în contul creat de Consumator, obligația Consumatorului fiind sa furnizeze
toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Pentru o corectă comunicare a facturii, Consumatorului îi revine obligația de a-și actualiza ori de cîte ori este cazul datele din contul sau și de a accesa informațiile și documentele aferente existente în cont său.

Prin această modalitate de comunicare, Consumatorul, accesând contul său, va deține o evidență a facturilor emise de Furnizor, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește și va consulta istoricul de consum înregistrat în locul de consum.

2.5 Funcționalitățile puse la dispoziția Consumatorului

În calitate de Consumator, Aplicația vă pune la dispoziție o serie de funcționalități care să faciliteze interacțiunile dvs. cu celelalte părți
înscrise în Aplicație, astfel veți putea discuta cu acei Colaboratori care v-au transmis oferte, puteți vizualiza consumul dvs. lunar și factura
aferentă [și puteți plăti factura], după cum urmează:

a) Încărcarea documentelor în scopul verificării Consumatorului
conform cerințelor legale de cunoaștere a clientelei;

b) Vizualizarea, acceptarea și negocierea ofertelor personalizate primite;

c) Schimbarea furnizorului și analiza economisirii potențiale;

d) Comandarea și instalarea RED Meter, pentru vizualizarea consumului în timp real;

e) Vizualizarea detaliilor despre Contractul de furnizare;

f) Vizualizarea detaliilor despre punctul de consum;

g) Vizualizarea consumului de energie și a economiilor;

h) Vizualizarea facturilor și a plăților;

i) Efectuarea plăților

j) Comunicarea directă cu Colaboratorii

Detaliile suplimentare pentru a înțelege modalitățile de interacționare prin intermediul acestei platforme sunt disponibile în Manualul Utilizatorului, accesabil aiciaici.

În plus, după semnarea de către Consumator a Contractului de furnizare în mod direct cu Furnizorul ales (și după trecerea perioadei de 14 zile,
ce reprezintă dreptul legal de retragere din relația contractuală), Consumatorul poate crea, la rândul său, o companie virtuală și poate încheia
un Contract de colaborare cu RED, în condițiile TCG aplicabile Colaboratorilor, disponibile aici.

3. Drepturi în legătură cu Aplicația

3.1 Proprietatea asupra Aplicației. Aplicația și toate drepturile asociate cu acestea
sunt și vor rămâne proprietatea RED. Prevederile acestor TCG și utilizarea, de către Consumator, a Aplicației nu conferă și nu acordă Consumatorului
niciun drept asupra Aplicației sau asociat cu acestea, cu excepția dreptului de utilizare limitat acordate potrivit Art. ‎3.2

3.2 Dreptul de a utiliza Aplicația. În baza acestor TCG, cu condiția respectării
de către Consumator a obligațiilor ce îi revin potrivit acestor TCG, RED acordă Consumatorului un drept de utilizare (licență) limitată, fără caracter
exclusiv, care nu poate fi sub-licențiat sau transferat, și care va putea fi revocat oricând de către RED, pentru a accesa și a utiliza Aplicația pe
dispozitivul personal al Consumatorului. În legătură cu accesarea și utilizarea Aplicației, Consumatorul este obligat să respecte strict următoarele
restricții:

a) să nu reproducă, să nu modifice, să nu realizeze opere derivate, să nu
distribuie, să nu licențieze, să nu închirieze, să nu vândă, să nu revândă, să nu transfere, să nu afișeze public, să nu reprezinte
public, să nu transmită, să nu facă streaming, să nu difuzeze sau să nu exploateze în orice alt mod Aplicația;

b) să nu decompileze, să nu refacă prin inginerie inversă sau să nu dezasambleze
Aplicația;

c) să nu facă linkuri, mirror-uri sau frame-uri către vreo porțiune a
Aplicației;

d) să nu determine sau să lanseze programe sau scripturi care fac scraping,
indexează, analizează sau efectuează orice alte operațiuni de extragere de date din vreo porțiune a Aplicației sau care îngreunează sau
împiedică operarea și/sau funcționalitatea oricărui aspect al Aplicației;

e) să nu încerce să obțină accesul neautorizat sau să nu afecteze vreun
aspect al Aplicației ori al sistemelor sau rețelelor corelate cu acestea;

f) să nu îndepărteze marcajele privind drepturile de autor, mărcile
comerciale sau alte drepturi de proprietate pe orice document emanat de la RED sau în orice porțiune a Aplicației.

4. Natura și acuratețea informațiilor furnizate prin intermediul Aplicației

RED va lua toate măsurile pentru a se asigura că informațiile postate în Aplicație sunt actualizate, reale și corecte. Deși Aplicația este disponibilă
și utilizatorilor din alte țări, informațiile postate sunt valabile doar pe teritoriul României.

Nici RED și nicio altă parte implicată în realizarea și funcționarea Aplicației nu vor fi responsabile pentru nicio eroare, daună (directă sau
indirectă), pierdere de date sau eroare a cuprinsului sau lipsurilor Aplicației, care pot să apară direct, indirect sau incident prin utilizarea de către
dumneavoastră și/sau de către orice terț a Aplicației.

5. Accesul la Aplicație și utilizarea acesteia

Aplicația este accesibilă non-stop, mai puțin atunci când se efectuează operațiuni de mentenanță sau reconstrucție. RED nu își asumă răspunderea
pentru întârzierile sau imposibilitatea de accesare/ utilizare a Aplicației.

În acest sens, Consumatorul este de acord că (i) din punct de vedere tehnic este imposibil ca Aplicația să nu includă erori și că RED nu poate fi
responsabilă în acest sens, (ii) erorile pot duce la indisponibilitatea temporară a Aplicației și că (iii) funcționarea Aplicației poate fi
influențată negativ de circumstanțe ce nu pot fi controlate de RED precum, spre exemplu, legături de transmisie și telecomunicație între dumneavoastră
și alte sisteme și rețele.

RED şi/sau furnizorii acesteia pot, în orice moment, temporar sau permanent, să modifice sau întrerupă accesul la o parte a Aplicației pentru a
realiza lucrări de întreținere și/sau aduce îmbunătățiri și/sau schimbări. RED nu este responsabilă pentru modificarea, suspendarea sau
întreruperea accesului la Aplicație.

Este interzisă folosirea Aplicației în scopul încărcării, descărcării, publicării sau transmiterii oricăror informații al căror conținut este ilegal sau imoral, tulbură în vreun fel viața privată a altor persoane, conține viruși, este contrar bunelor moravuri sau ordinii publice. RED nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune produse ca urmare a unui tip de comunicare din categoria celor menționate anterior.

În plus, este interzis sa folosiți Aplicația pentru a transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, ar putea conduce la răspundere civilă sau ar încălca în alt mod legea.

Este interzisă folosirea unei adrese false de e-mail sau transmiterea, în mod nelegitim, de mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități.

RED nu poate fi ținută răspunzătoare pentru nicio pierdere, distrugere sau cheltuială care ar putea decurge din accesarea sau utilizarea Aplicației.

6. Autentificarea și accesarea contului personal

Pentru autentificare, Consumatorul va alege / primi un nume de utilizator și o parolă, pentru a accesa Aplicația în mod securizat de pe telefonul
mobil sau pe un alt asemenea dispozitiv electronic, și va menține, astfel, un cont personal activ de utilizator al Aplicației.

Un Consumator nu poate avea decât un singur cont. Consumatorul nu poate autoriza terțe persoane să utilizeze contul său. Este interzisă cesionarea sau
transferarea, în orice alt mod, a contului Consumatorului către o altă persoană. Consumatorul se obligă să respecte toate legile aplicabile atunci
când utilizează Aplicația, și o poate utiliza exclusiv în scopuri legale.

Pentru a accesa Aplicația sau unele dintre resursele pe care le oferă, Consumatorului îi este solicitat să furnizeze anumite detalii sau informații.
Este o condiție a utilizării Aplicației ca toate informațiile pe care le furnizează Consumatorul sa fie corecte, actuale și complete. Consumatorul se obligă
să înștiințeze RED cu privire la orice modificare a datelor sale personale furnizate în legătură cu Aplicația. Dacă informațiile furnizate de Consumator nu sunt corecte, complete și la zi, este posibil să nu mai poată fi permis accesul pe Aplicație. Consumatorul este informat că toate informațiile
pe care le furnizează pentru a se înregistra și utiliza Aplicația sunt guvernate de
Politica privind protecția datelor cu caracter personal disponibila aici.

Dacă alegeți sau aveți la dispoziție un cod de identificare a utilizatorului, o parolă sau orice alte informații, ca parte a procedurilor noastre de
securitate, trebuie să tratați aceste informații ca fiind confidențiale și nu trebuie să le dezvăluiți altor terțe părți.

Ne rezervăm dreptul de a dezactiva orice cod de identificare a utilizatorului sau orice parolă, fie că a fost ales de dumneavoastră, fie că v-a fost alocat,
în orice moment, dacă în opinia noastră, nu ați respectat vreuna dintre prevederile acestor TCG. Consumatorul poartă răspunderea exclusivă
pentru toate activitățile derulate de către Consumator prin intermediul Aplicației și are obligația de a menține, în permanență, prin mijloace
proprii, securitatea și caracterul secret al numelui de utilizator și al parolei asociate. Sunteți de acord să ne anunțați imediat după ce ați constatat
orice divulgare sau utilizare neautorizată a codului de identificare al Consumatorului și/sau a parolei.

7. Conținut promoțional

Orice conținut promoțional oferit prin intermediul Aplicației va fi furnizat în conformitate cu legislația aplicabilă.

Din perspectiva legislației privind protecția datelor cu caracter personal, RED vă va trimite comunicări comerciale prin intermediul Aplicației, prin e-mail
sau prin orice altă metodă care foloseşte serviciile de comunicaţii electronice destinate publicului doar în cazul în care v-ați exprimat
în prealabil consimţământul expres pentru a primi asemenea comunicări.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, având în vedere că RED a obținut adresa dvs. de e-mail cu ocazia creării unui cont și utilizării
Aplicației de către dvs., va putea utiliza adresa dvs. de e-mail în scopul efectuării de comunicări comerciale referitoare la restul
funcționalităților existente în Aplicație. În această situație, veți avea posibilitatea de a vă opune printr-un mijloc simplu şi gratuit ori de
câte ori veți primi o astfel de comunicare comercială.

În scopul utilizării Aplicației, sunteți de acord că orice probleme pe care le-ați putea întâlni în ceea ce privește conținutul
promoțional, le veți adresa mai întâi către RED, în vederea unei soluționări amiabile.

RED nu va fi răspunzătoare pentru niciun tip de pierderi sau daune financiare din cauza conținutului promoțional oferit sau pentru orice eșec sau
incapacitate de a utiliza respectivul conținut promoțional, indiferent de motiv.

8. Accesul la rețea și dispozitive

Consumatorul are responsabilitatea exclusivă de a obține accesul la rețeaua de date necesară pentru a utiliza Aplicația. Se pot aplica tarifele și prețurile
percepute de rețeaua mobilă la care este abonat Consumatorul, pentru transferul de date și mesaje, în măsura în care Consumatorul accesează sau
utilizează Aplicația de pe un dispozitiv care permite comunicarea wireless, și îi revine Consumatorului responsabilitatea exclusivă de a achita aceste
tarife și prețuri.

Consumatorul are responsabilitatea exclusivă de a procura și a actualiza echipamentele hardware sau dispozitivele necesare pentru a accesa și a utiliza
Aplicația, precum și de a procura orice actualizări ale acestora.

Pentru evitarea oricărei neînțelegeri, RED nu garantează că Aplicația sau orice funcționalitate a acesteia va funcționa pe un anumit echipament
hardware sau pe un anumit dispozitiv. În plus, Consumatorul recunoaște și acceptă că Aplicația poate fi afectată de defecțiuni și
întârzieri inerente în utilizarea internetului și a comunicațiilor electronice, pentru care RED nu răspunde.

9. Protecția datelor cu caracter personal

Utilizarea Aplicației și a serviciilor disponibile conform acestor TCG implică prelucrarea datelor cu caracter personale ale utilizatorilor. Prelucrarea
datelor cu caracter personal se realizează de către RED în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din
27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și cu Politica RED cu privire la protecția datelor cu caracter personal,
disponibilă aici.

10. Politica de utilizare cookie-uri

Aplicația utilizează cookie-uri. Pentru informații detaliate privind folosirea cookie -urilor va rugam consultați
Politica de utilizare cookie-uri disponibila aici.

11. Feedback-ul furnizat de Consumator

La latitudinea sa exclusivă, RED poate să permită Consumatorului, periodic, să transmită, să încarce sau să pună la dispoziția RED, prin intermediul
Aplicației, conținut și informații în format text, inclusiv comentarii și opinii despre Aplicație, mecanismul prezentat în acești TCG sau despre
alți utilizatori („Feedback-ul”).

Întregul Feedback va rămâne proprietatea Consumatorului. Totuși, prin furnizarea de conținut către RED, Consumatorul acordă către RED o licență
valabilă la nivel mondial, perpetuă, irevocabilă, transferabilă, fără redevențe, cu drept de sub-licențiere, de a utiliza, a copia, a modifica, a crea opere
derivate, a distribui, a afișa public, a reprezenta public și a exploata în orice alt mod respectivul Feedback în toate formatele și pe toate
canalele de distribuție cunoscute în prezent sau create în viitor, fără a fi necesară informarea prealabilă sau acordul Consumatorului, și fără
a fi necesară vreo plată către Consumator sau altei persoane.

Consumatorul declară și garantează următoarele:

a) Consumatorul fie este proprietarul unic și exclusiv al întregului
Feedback, fie deține toate drepturile, licențele, acordurile și autorizațiile necesare pentru a acorda RED licența asupra Feedback-ului; și

b) nici Feedback-ul, nici transmiterea, încărcarea, publicarea sau furnizarea
de către Consumator a acestuia, nici utilizarea de către RED a respectivului Feedback nu va constitui încălcarea, însușirea ilegală sau
nerespectarea drepturilor de proprietate sau de proprietate intelectuală ale unui terț, sau a drepturilor de publicitate sau confidențialitate ale unui
terț, și nici nu va duce la încălcarea vreunei legi sau reglementări aplicabile.

c) Consumatorul se obligă să nu transmită Feedback cu caracter denigrator,
calomnios, care incită la ură, violent, obscen, pornografic, ilegal sau jignitor, după cum stabilește RED la latitudinea sa exclusivă. RED are
posibilitatea, dar nu și obligația, de a examina, a monitoriza sau a șterge Feedback-ul, la latitudinea exclusivă a RED, în orice moment, indiferent
de motiv, fără a fi necesară, în acest scop, notificarea sau anunțarea, în orice alt mod, a Consumatorului.

12. Declarații și Garanții ale RED

Consumatorul recunoaște, în mod expres, că este parte la prezentele TCG în considerarea următoarelor declarații si garanții date de RED,
în legătură cu persoana și cu activitatea proprie, după cum urmează:

a) RED e o societate legal constituită, care funcționează în mod legal,
în baza legii române, cu toate atributele societare legale pentru a-și desfășura activitatea;

b) RED deține toate autorizațiile legale pentru a-și desfășura activitatea potrivit
acestor TCG și se conformează întru totul exigențelor ce rezultă din aceste autorizații;

c) RED are toate atributele legale necesare pentru a încheia și pentru a
fi parte în această relație contractuală, iar executarea obligațiilor sale nu rezultă și nu va rezulta, nu va fi în conflict cu, respectiv, nu
va constitui o încălcare a vreunui termen sau a vreunei condiții, ori a oricărei alte prevederi cuprinse într-un contract sau orice alt
document sau act juridic, de orice natură, la care RED este sau ar urma să fie parte, sau căruia RED i se supune conform legislației române;

d) RED dispune de capacitățile tehnice si de personalul calificat necesar, pentru
îndeplinirea obligațiilor sale.

13. Durata TCG. Încetare

Acești TCG sunt valabili pentru durata accesării și utilizării de către Consumator a Aplicației.

Consumatorul are dreptul sa se retragă din TCG, respectiv să-și închidă contul din Aplicație, oricând, fără invocarea niciunui motiv și fără a
suporta alte costuri. Drepturile născute până la data retragerii sunt deplin recunoscute părții titular al drepturilor în cauză.

RED poate dispune imediat încetarea relației contractuale cu Consumatorul refuzându-i accesul acestuia la Aplicație în orice moment, dacă
Consumatorul a încălcat orice prevedere a acestor TCG, în baza unei simple notificări și fără nicio formalitate prealabilă. De asemenea, RED
poate denunța unilateral oricând acești TCG cu o notificare prealabilă de [10 zile].

Încetarea acestor TCG nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor, inclusiv limitărilor de răspundere a RED din restul termenilor și condițiilor
aferente altor roluri dobândite prin intermediul Aplicației. Totodată, în momentul încetării acestor TCG, nu va înceta automat și
Contractulul de furnizare încheiat de Consumator cu Furnizorul.

14. Declinare

Aplicația este furnizată „așa cum se prezintă” și „în funcție de disponibilitate.” RED nu acceptă niciuna dintre declarațiile
și garanțiile, exprese, implicite sau impuse de lege, care nu sunt prevăzute în mod expres în acești TCG, inclusiv garanțiile implicite privind
vandabilitatea, vulnerabilitatea, adecvarea pentru un anumit scop și neîncălcarea drepturilor terților.

În plus, RED nu formulează nicio declarație sau garanție cu privire la fiabilitatea, punctualitatea, calitatea, adecvarea sau disponibilitatea
Aplicației, nici nu declară sau garantează că Aplicația sau orice software aferent acestora vor fi lipsite de întreruperi sau erori.

RED nu garantează calitatea, adecvarea, siguranța sau capacitatea Furnizorilor terți.

Consumatorul recunoaște și acceptă că întregul risc care decurge din utilizarea de către Consumator a Aplicației îi revine în totalitate
Consumatorului, în măsura maximă permisă de legislația aplicabilă.

15. Limitarea răspunderii RED

RED nu va fi răspunzătoare pentru daunele indirecte, viitoare, speciale, exemplare, punitive sau de altă natură, inclusiv pierderea profitului, prejudicii
asociate cu sau care decurg în alt mod din orice utilizare a Aplicației.

RED nu va fi răspunzătoare pentru niciun prejudiciu, nicio daună și nicio pierdere care decurg din:

a) Modalitatea în care au fost create și transmise către Consumator
ofertele personalizate;

b) Nerespectarea de către Colaboratorii care au transmis ofertele personalizate
către Consumator oricărei legislații aplicabile, inclusiv, dar nelimitat la legislația privind protecția datelor cu caracter personal;

c) faptul că Consumatorul a utilizat sau s-a bazat pe Aplicație, sau
incapacitatea ori inabilitatea Consumatorului de a accesa sau a utiliza Aplicația;

d) orice tranzacție sau relație dintre Consumator și orice terță parte, chiar dacă
RED a fost informată cu privire la posibilitatea producerii acestor prejudicii;

e) nerespectarea de către Furnizor a obligațiilor sale conform Contractului de
furnizare;

f) nerespectarea, de către Consumator, a oricăror instrucțiuni ori recomandări
transmise acestuia, de către RED prin intermediul Aplicației sau în orice alt mod.

RED nu va fi răspunzătoare pentru nicio întârziere sau nefuncționare a Aplicației, care decurge din cauze aflate în afara controlului
rezonabil al RED, cum ar fi, dar fără a se limita la:

(a) nefuncționarea rețelelor de telefonie mobilă; sau

(b) utilizarea, de către Consumator a unor funcționalități nefurnizate de RED; sau

(c) serviciile și calitatea serviciilor furnizate de terți Consumatorului;

(d) alte situații prevăzute de lege.

RED nu va avea nicio răspundere în ceea ce privește accesul la Aplicație din țări ale căror legi interzic sau restricționează ori limitează accesul la
și/sau utilizarea unei platforme de tranzacționare a atributelor energiei verzi. Totodată, RED nu va avea nicio răspundere în ceea ce privește accesul
la Aplicației din țări ale căror legi interzic sau restricționează ori limitează orice aspect al conținutului Aplicației. Consumatorii care aleg să acceseze
acestă Aplicație din alte țări o fac din proprie inițiativă, pe proprie răspundere și sunt singurii responsabili pentru respectarea legilor aplicabile.

În mod specific, RED nu este răspunzătoare în nicio situație și indiferent dacă prejudiciul este previzibil în mod rezonabil, inclusiv,
dar fără limitare la, pentru:

 1. riscul general de schimbare a furnizorului de energie electrică și/sau gaze naturale și riscul în alegerea furnizorului;
 2. disponibilitatea sau indisponibilitatea ofertelor personalizate la un anumit moment;
 3. orice prejudicii ce decurg din încălcarea legislației privind protecția datelor cu carcater personal de către ceilalți utilizatori ai Aplicației
  (Participanți, Colaboratori, Furnizori etc.);
 4. orice act sau omisiune din partea celorlalți utilizatori ai Aplicației (Participanți, Colaboratori, Furnizori etc.);
 5. orice informație cuprinsă în ofertele personalizate sau în Contractele de Furnizare;
 6. instrucțiunile primite din partea Consumatorului, indiferent dacă a acționat sau nu a acționat în baza acestora;
 7. decizia Consumatorului de a intra într-o relație contractuală în baza prezentelor TCG;
 8. decizia Consumatorului de a utiliza funcționalitățile puse la dispoziție prin intermediul Aplicației;
 9. orice întârziere, pierdere sau prejudiciu de orice fel suportate ca urmare a serviciilor furnizate de orice furnizor terț de servicii sau
  subcontractor angajat de RED. Toate reclamațiile legate de actul sau omisiunea oricărui furnizor de servicii terț sau subcontractant vor fi introduse
  exclusiv și direct împotriva acestei părți.
 10. orice întârzieri în încheierea Contractelor de furnizare sau în procesarea plăților în baza aacestora;
 11. profituri pierdute, venituri pierdute, oportunități de afaceri pierdute, date pierdute, alte pierderi intangibile, punitive, speciale sau incidentale,
  indiferent dacă aceste pierderi au fost directe sau indirecte, previzibile sau imprevizibile, și indiferent dacă RED a fost informată sau nu cu privire
  la posibilitatea producerii acestor pierderi;
 12. orice pierderi ca urmare a unei cerințe impuse de noi legi sau reglementări sau ca urmare a obligațiilor noastre în temeiul legilor din orice
  jurisdicție;
 13. respectarea oricăror legi, reguli și reglementări din jurisdicția specifică Consumatorului, care se pot aplica în legătură cu utilizarea
  Aplicației sau funcționalităților acesteia.

În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, răspunderea totală a RED față de Consumator, în legătură cu Aplicația și/sau executarea
obligațiilor sale, pentru toate prejudiciile, pierderile și daunele, nu va depăși în niciun caz valoarea sumelor achitate de Consumator în baza
prezentelor TCG în perioada de 3 luni anterioară evenimentului care a atras răspunderea RED.

16. Răspunderea Consumatorului

Consumatorul se obligă să despăgubească și să exonereze de răspundere RED și pe asociații, administratorii, funcționarii, directorii, angajații și agenții
acesteia în eventualitatea oricăror cereri de despăgubire, pretenții, pierderi, pagube și cheltuieli (inclusiv onorariile avocaților) generate de
Consumator care decurg din sau în legătură cu:

a) utilizarea Aplicației de către Consumator;

b) nerespectarea sau încălcarea, de către Consumator, a oricăreia dintre
prevederile acestor TCG;

c) caracterul inadecvat al drepturilor asupra Feedback-ului și/ sau conținutul
inadecvat al acestuia; sau

d) încălcarea, de către Consumator, a drepturilor unui terț, inclusiv a
drepturilor Furnizorilor;

17. Statutul juridic al Părților

În legătură cu orice aspect ce privește executarea obligațiilor sale conform acestor TCG, RED are calitatea juridică a unui operator economic
independent.

Pentru evitarea oricărei confuzii, fiecare dintre RED și Consumator recunoaște și acceptă faptul că niciunul dintre Consumator și
RED nu are, în raport cu cealaltă parte sau cu orice (terță) parte care utilizează Aplicația, calitatea de prepus, mandatar, reprezentant sau orice
altă calitate juridică subordonată. În mod specific, fiecare parte recunoaște și acceptă că cealaltă parte nu poate să o angajeze, juridic sau
în orice alt mod, față de terți.

18. Notificări

Notificările între părți vor putea fi adresate după cum urmează:

19. Anexe

Acești TCG se completează cu prevederile următoarelor Anexe care fac parte integrantă din acești TCG:

Anexa 1 – Manualul Utilizatorului Aplicației REDManualul Utilizatorului Aplicației RED;

20. Legea aplicabilă. Litigii

Acești TCG sunt guvernați și interpretați în conformitate cu legislația română.

Orice dispute, pe care părțile nu le vor putea soluționa pe cale amiabilă, vor fi supuse instanțelor judecătorești competente din România.

21. Diverse

Participantul se obligă să respecte, în toate aspectele ce decurg din acești TCG și din Manualul Utilizatorului, orice lege aplicabilă, iar RED nu va
avea nicio răspundere în cazul oricărei încălcări a legii de către Consumator.

Prezentele TCG se aplică în completarea termenilor și condițiilor specifice calității de Participant, asumate la înregistrarea ca utilizator al
Aplicației, disponibile aici.

Pentru evitarea oricărui dubiu, Participantul confirmă și acceptă în mod expres fiecare și toate clauzele și termenii din acești TCG inclusiv, fără
limitare, cele prevăzute în secțiunile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 20 și ‎21.