Termeni si conditii colaborator

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEASTĂ APLICAȚIE ȘI DE A CONTRACTA

1. Prevederi generale și definiții

Aplicație aplicația mobilă / unealta digitală care permite accesul la o platformă de tranzacționare a atributelor convenționale ale energiei verzi
(Green Tokens) și care permite Colaboratorului crearea propriei companii virtuale prin care poate trimite oferte personalizate de
energie și gaz către contactele sale din telefon și de pe rețelele sociale.
Colaborator persoana care prin acceptarea acestor Termeni și Condiții Generale dobândește Franciza RED V-LEC și dreptul de acces la și utilizare a
anumitor funcționalități ale Aplicației, inclusiv dreptul de a crea propria companie virtuală și a primi comisionului aferent în
momentul în care contactele sale cărora le-au fost transmise ofertele personalizate devin Consumatori prin intermediul
Aplicației.
Comision înseamnă suma de bani acordată de RED Colaboratorului în baza acestor TCG.

Comisionul are o paritate de 1 MWh la 1 MWAT pentru fiecare Colaborator. De exemplu, un Colaborator care deține 10.000 MWAT are dreptul de a
încasa comisionul pentru maxim 10.000 MWh / an din consumul Consumatorilor.

Consumator înseamnă persoana care acceptă să schimbe furnizorul și încheie un contract de furnizare energie electrică și/sau gaze naturale
cu unul dintre Furnizorii înscriși în Aplicație.
Contractul de furnizare” înseamnă contractul încheiat de Consumator cu furnizori acreditați de energie electrică și gaze naturale
(„Furnizorii”) prin intermediul Aplicației.
”Fond ECF” Fondul comunității de energie regenerabilă, adică un fond de REO-G aparținând comunității de utilizatori ai Aplicației. Acest Fond ECF
se alimentează cu donații de la Producători – de fiecare dată când aceștia fac o solicitare de REO-G, un procent va intra automat
în Fondul ECF.
”Franciza RED V-LEC” franciza 100% digitală ce utilizează tehnologia blockchain, având atribuit un jeton nefungibil de tip ERC-721, care conferă dreptul
Colaboratorului de a crea propria companie virtuală și a primi comisionului aferent în momentul în care contactele sale cărora
le-au fost transmise ofertele personalizate devin Consumatori prin intermediul Aplicației.
Green Token” sau “REO-G un jeton nefungibil de tip ERC-721 care certifică pe blockchain originea energiei produse din surse regenerabile cu scopul de a măsura
cantitatea de CO2 evitată în atmosferă.
MWAT un jeton fungibil de tip ERC-20 având utilitate doar în Aplicație ca baterie virtuală de stocare a REO-G și jeton convențional de
achiziționare a REO-G și a dreptului la Franciza RED V-LEC de către Colaborator.
RED Restart Energy Democracy S.R.L., o societate cu răspundere limitată, cu sediul în localitatea
Timișoara, Str. Gheorghe Doja nr. 11E, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/36/2018, CUI 38670652.
Termeni și condiții” sau “TCG acești termeni și condiții între RED și Colaborator.

Detalii suplimentare cu privire la termenii de mai sus precum și alți termeni utilizați în acești TCG au înțelesurile care rezultă din Manualul
Utilizatorului Aplicației care poate fi accesat aiciaici.

2. Colaborare

Ca parte la acești TCG sunteți un Colaborator al RED, ceea ce înseamnă că ați achiziționat Franciza RED V-LEC și ați furnizat cu succes în
scopul regulilor RED de cunoaștere a clientelei: numele și prenumele, email, telefon,adresa, detaliile finaciare și bancare, copia cărții de identitate și o
fotografie cu dumneavoastra tinand in mana cartea de identitate.

Colaboratorul se va raporta la acest demers de creare a produselor și transmitere a ofertelor personalizate prin intermediul Aplicației („Activitatea
Proprie”) ca la propria afacere, nefiind supus niciunor instrucțiuni din partea RED cu privire la Activitatea Proprie și putând negocia în
mod direct cu Consumatorul condițiile ofertei.

În acest sens, Colaboratorul declară că Activitatea Proprie este una independentă, în sensul în care este desfășurată de către Colaborator
în scopul obținerii de venituri, Colaboratorul declară că:

a) Colaboratorul dispune de libertatea de alegere a locului, modului și a
programului de desfășurare a Activității Proprii;

b) Colaboratorul dispune de libertatea de a desfășura activități similare cu
Activitatea Proprie și în afara Aplicației;

c) Toate și oricare riscuri inerente Activității Proprii sunt asumate de către
Colaborator;

Colaboratorul este singurul responsabil pentru orice și toate solicitările, plângerile și despăgubirile solicitate de către (potențiali) Consumatori,
furnizori, RED sau alți utilizatori ai Aplicației în legătură cu Activitatea Proprie.

Dacă consideră necesar [sau oricând la cererea RED], Colaboratorul poate încheia pe durata Contractului de colaborare o poliță de asigurare
pentru răspunderea ce poate fi atrasă ca urmare a desfășurării Activității Proprii. Termenii legali ai acestei polițe de asigurare ar trebui să permită
acoperirea oricărora dintre și tuturor pierderilor, costurilor, obligațiilor, pretențiilor, amenzilor, daunelor și cheltuielilor de orice tip și natură
(calculate pe bază de despăgubire integrală), precum și a tuturor celorlalte costuri și cheltuieli rezonabile, astfel cum ar putea fi suportate de
Colaborator în legătură cu Activitatea Proprie.

d)Activitatea Proprie se realizează de către Colaborator prin utilizarea
capacității intelectuale a acestuia în ceea ce privește crearea produsului și ofertei personalizate;

e) Colaboratorul dispune de libertatea de a desfășura Activitatea Proprie
direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terțe persoane în condițiile legii.

Totodată, din punct de vedere fiscal, Colaboratorul declară și garantează că:

a) Orice declarații fiscale aferente comisionului / comisioanelor
încasate de către Colaborator vor fi completate și depuse de către Colaborator în conformitate cu cerințele fiscale aplicabile, fără implicarea
RED și fără a putea fi atrasă răspunderea acestuia;

b)Orice impozite și contribuții aferente Comisionului / Comisioanelor
încasate de către Colaborator vor fi calculate și virate de către Colaborator în conformitate cu cerințele fiscale aplicabile, fără implicarea
RED și fără a putea fi atrasă răspunderea acestuia;

Singura excepție de la litera b) o constituie calculul prin reținere la sursă și plata impozitului pe venit, la momentul plății Comisionului/Comisioanelor,
care va fi strict în sarcina RED exclusiv în situația în care Colaboratorul nu este înregistrat fiscal și transmite pe adresa
de support@redplatform.com o declarație pe proprie răspundere prin care va declara că nu este înregistrat fiscal și nu desfășoară activități
cu caracter de continuitate, care îl obligă pe acesta din urmă la autorizarea activității, conform legii.

3. Drepturile și obligațiile părților

Obligaţiile contractuale ale Colaboratorului: (i) să depună diligenţele considerate necesare pentru a găsi persoane interesate să-și schimbe furnizorul de
energie electrică sau gaze, cărora să le transmită ofertele personalizate; (ii) să prezinte potenţialilor Consumatori o ofertă ce conține toate datele,
informaţiile, caracteristicile, parametrii tehnici solicitați de aceștia, cu bună credinţă şi diligenţa unui bun profesionist;

Colaboratorul nu-şi asumă obligaţia: (i) să redacteze Contractul de furnizare care se va încheia între Consumator şi furnizor; (ii) să garanteze
executarea Contractului de furnizare dintre părți; (iii) să garanteze solvabilitatea Consumatorului față de Furnizor.

Obligaţiile contractuale ale RED: (i) să plătească Colaboratorului comisionul cuvenit lunar; (ii) să-l informeze de îndată pe Colaborator în
legătură cu perfectarea unui Contract de furnizare de către una dintre persoanele cărora le-a transmis o ofertă personalizată, în termen de 15 zile de
la data încheierii acestuia (pentru a se respecta și termenul legal de retragere din Contractul de furnizare, dacă este aplicabil).

Pentru evitarea oricărui dubiu, drepturile și obligațiile Colaboratorului sunt descrise exhaustiv în aceste TCG și nu se extind la niciun alt drept,
inclusiv, dar fără limitare, serviciile sau produsele ce urmează a face obiectul Contractului de furnizare, în conformitate cu Termenii și Condițiile
Generale aplicabile Consumatorului disponibile aici.

4. Protecția datelor cu caracter personal

Din perspectiva protecției datelor cu caracter personal, părțile declară și recunosc faptul că fiecare acționează în calitate de operator independent
al datelor cu caracter personal pe care le prelucrează. Părțile declară și acceptă ca nu au calitatea de operatori asociați și exclud orice formă de
răspundere comună sau solidară.

În desfășurararea Activității Proprii, Colaboratorul se va asigura că:

a) prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate numai
în conformitate cu dispozițiile legale, pentru scopurile sale proprii, sens în care se va asigura și de respectarea principiilor privind
prelucrarea datelor cu caracter personal;

b) realizează informarea și obține consimțământul persoanelor vizate, în
măsura în care acesta din urmă este necesar conform cerințe legale aplicabile privind protecția datelor sau transmiterea comunicărilor comerciale
electronice;

c) aplică masurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele
cu caracter personal împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii, deteriorarii, modificarii sau
divulgarii, luând în considerare domeniul de aplicare, contextul și scopul prelucrarii;

d) gestionează orice solicitari, cereri sau pretenții venite din partea persoanelor
vizate fără implicarea sau atragerea răspunderii RED.

5. Desfășurarea relației contractuale

În baza acestor TCG, Colaboratorul își creează compania virtuală de energie, o pagină de landing și un link ce conține oferte de comercializare
personalizată.

Colaboratorul poate transmite acest link către alte persoane aflate în lista sa de contacte, pe rețelele de socializare sau în orice alt mod
în care consideră de cuviință. În cazul în care unul dintre aceste contacte, în baza link-ului transmis de către Colaborator
își creează un cont în această Aplicație, acceptă să își schimbe furnizorul de energie electrică și/sau gaze naturale și încheie un
Contract de furnizare în conformitate cu Termenii și Condițiile Generale aplicabile Consumatorului
disponibile
aici, Colaboratorul va primi Comisionul în condițiile menționate.

Pentru evitarea oricărui dubiu, RED nu are nicio obligație față de Colaborator, inclusiv dar fără limitare, nicio obligație de plată a Comisionului,
în cazul în care niciunul dintre contactele sale nu devine un Consumator.

Plata comisionului către Colaborator, se va efectua în termen de 45 zile de la data la care contactul său a devenit un Consumator. Plata se va efectua
direct în contul bancar furnizat de către Colaborator în Aplicație [sau în monedă virtuală MWAT, în funcție de alegerea
Colaboratorului]

Termenul de 45 zile este astfel stabilit pentru a acoperi situația în care Consumatorul își manifestă dreptul de retragere din Contractul de
furnizare, în conformitate cu legislația aplicabilă.

6. Drepturi de proprietate intelectuală

6.1 Compania virtuală creată de către Colaborator va cuprinde numele, denumirea și logo-ul ales
de acesta, drepturile de proprietate intelectuală asupra acestora aparținând de asemenea Colaboratorului, doar în mod limitat, pe durata
valabilității acestor TCG și contra unei sume de bani unice ce reprezintă taxa de creare a propriei companii virtuale. Sub nicio formă Colaboratorul nu are
dreptul să utilizeze în afara Aplicației, numele, denumirea și logo-ul ales de acesta pentru propria companie virtuală, sub sancțiunea plății de
daune-interese.

6.2 Drepturi în legătură cu Aplicația. Proprietatea asupra Aplicației. Aplicația
și toate drepturile asociate cu acestea sunt și vor rămâne proprietatea RED. Prevederile acestor TCG și utilizarea, de către Colaborator, a Aplicației
nu conferă și nu acordă Colaboratorului niciun drept asupra Aplicației sau asociat cu acestea, cu excepția dreptului de utilizare limitat acordat conform
Art. ‎6.3 de mai jos.

6.3 Dreptul de a utiliza Aplicația. În baza acestor TCG, cu condiția respectării
de către Colaborator a obligațiilor ce îi revin potrivit acestor TCG, RED acordă Colaboratorului un drept de utilizare (licență) limitată, fără caracter exclusiv, care nu poate fi sub-licențiat sau transferat, și care va putea fi revocat oricând de către RED, pentru a accesa și a utiliza
Aplicația pe dispozitivul personal al Colaboratorului. În legătură cu accesarea și utilizarea Aplicației, Colaboratorul este obligat să respecte strict următoarele restricții:

6.3.1 să nu reproducă, să nu modifice, să nu realizeze opere derivate, să nu distribuie, să nu licențieze, să nu
închirieze, să nu vândă, să nu revândă, să nu transfere, să nu afișeze public, să nu reprezinte public, să nu transmită, să nu facă
streaming, să nu difuzeze sau să nu exploateze în orice alt mod Aplicația;

6.3.2 să nu decompileze, să nu refacă prin inginerie inversă sau să nu dezasambleze Aplicația;

6.3.3 să nu facă linkuri, mirror-uri sau frame-uri către vreo porțiune a Aplicației;

6.3.4 să nu determine sau să lanseze programe sau scripturi care fac scraping, indexează, analizează sau efectuează orice alte
operațiuni de extragere de date din vreo porțiune a Aplicației sau care îngreunează sau împiedică operarea și/sau funcționalitatea oricărui
aspect al Aplicației;

6.3.5 să nu încerce să obțină accesul neautorizat sau să nu afecteze vreun aspect al Aplicației ori al sistemelor sau
rețelelor corelate cu acestea;

6.3.6 să nu îndepărteze marcajele privind drepturile de autor, mărcile comerciale sau alte drepturi de proprietate pe
orice document emanat de la RED sau în orice porțiune a Aplicației.

7. Natura și acuratețea informațiilor furnizate prin intermediul Aplicației

RED va lua toate măsurile pentru a se asigura că informațiile postate în Aplicație sunt actualizate, reale și corecte. Deși Aplicația este disponibilă
și utilizatorilor din alte țări, informațiile postate sunt valabile doar pe teritoriul României.

Nici RED și nicio altă parte implicată în realizarea și funcționarea Aplicației nu vor fi responsabile pentru nicio eroare, daună (directă sau
indirectă), pierdere de date sau eroare a cuprinsului sau lipsurilor Aplicației, care pot să apară direct, indirect sau incident prin utilizarea de către
dumneavoastră și/sau de către orice terț a Aplicației.

8. Accesul la Aplicație și utilizarea acesteia

Aplicația este accesibilă non-stop, mai puțin atunci când se efectuează operațiuni de mentenanță sau reconstrucție. RED nu își asumă răspunderea
pentru întârzierile sau imposibilitatea de accesare/ utilizare a Aplicației.

În acest sens, Colaboratorul este de acord că (i) din punct de vedere tehnic este imposibil ca Aplicația să nu includă erori și că RED nu poate fi
responsabilă în acest sens, (ii) erorile pot duce la indisponibilitatea temporară a Aplicației și că (iii) funcționarea Aplicației poate fi
influențată negativ de circumstanțe ce nu pot fi controlate de RED precum, spre exemplu, legături de transmisie și telecomunicație între dumneavoastră
și alte sisteme și rețele.

RED şi/sau furnizorii acesteia pot, în orice moment, temporar sau permanent, să modifice sau întrerupă accesul la o parte a Aplicației pentru a
realiza lucrări de întreținere și/sau aduce îmbunătățiri și/sau schimbări. RED nu este responsabilă pentru modificarea, suspendarea sau
întreruperea accesului la Aplicație.

Este interzisă folosirea Aplicației în scopul încărcării, descărcării, publicării sau transmiterii oricăror informații al căror conținut este
ilegal sau imoral, tulbură în vreun fel viața privată a altor persoane, conține viruși, este contrar bunelor moravuri sau ordinii publice. RED nu va
fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune produse ca urmare a unui tip de comunicare din categoria celor menționate anterior.

În plus, este interzis sa folosiți Aplicația pentru a transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de
hărțuire, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau
încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, ar putea conduce la răspundere civilă sau ar încălca în alt mod legea.

Este interzisă folosirea unei adrese false de e-mail sau transmiterea, în mod nelegitim, de mesaje electronice sau orice alte comunicări în
numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități, cu excepția transmiterii ofertelor personalizate prin intermediul
companiei virtuale create.

RED nu poate fi ținută răspunzătoare pentru nicio pierdere, distrugere sau cheltuială care ar putea decurge din accesarea sau utilizarea Aplicației.

9. Autentificarea și accesarea contului personal

Pentru autentificare, Colaboratorul va alege / primi un nume de utilizator și o parolă, pentru a accesa Aplicația în mod securizat de pe telefonul
mobil sau pe un alt asemenea dispozitiv electronic, și va menține, astfel, un cont personal activ de utilizator al Aplicației.

Un Colaborator nu poate avea decât un singur cont. Colaboratorul poate autoriza persoane care acționează sub autoritatea sa să utilizeze contul său,
utilizând funcționalitatea pusă la dispoziție de RED în acest sens. Este interzisă cesionarea sau transferarea, în orice alt mod, a
contului Colaboratorului către o altă persoană. Colaboratorul se obligă să respecte toate legile aplicabile atunci când utilizează Aplicația, și o
poate utiliza exclusiv în scopuri legale.

Pentru a accesa Aplicația sau unele dintre resursele pe care le oferă, Colaboratorului îi este solicitat să furnizeze anumite detalii sau informații.
Este o condiție a utilizării Aplicației ca toate informațiile pe care le furnizează Colaboratorul sa fie corecte, actuale și complete. Colaboratorul se
obligă să înștiințeze RED cu privire la orice modificare a datelor sale personale furnizate în legătură cu Aplicația. Dacă informațiile
furnizate de Colaborator nu sunt corecte, complete și la zi, este posibil să nu mai poată fi permis accesul pe Aplicație. Colaboratorul este informat că
toate informațiile pe care le furnizează pentru a se înregistra și utiliza Aplicația sunt guvernate de
Politica privind protecția datelor cu caracter personal disponibila aici.

Dacă alegeți sau aveți la dispoziție un cod de identificare a utilizatorului, o parolă sau orice alte informații, ca parte a procedurilor noastre de
securitate, trebuie să tratați aceste informații ca fiind confidențiale și nu trebuie să le dezvăluiți altor terțe părți.

Ne rezervăm dreptul de a dezactiva orice cod de identificare a utilizatorului sau orice parolă, fie că a fost ales de dumneavoastră, fie că v-a fost alocat,
în orice moment, dacă în opinia noastră, nu ați respectat vreuna dintre prevederile acestor TCG. Colaboratorul poartă răspunderea exclusivă
pentru toate activitățile derulate de către Colaborator prin intermediul Aplicației și are obligația de a menține, în permanență, prin mijloace
proprii, securitatea și caracterul secret al numelui de utilizator și al parolei asociate. Sunteți de acord să ne anunțați imediat după ce ați constatat
orice divulgare sau utilizare neautorizată a codului de identificare al Colaboratorului și/sau a parolei.

10. Funcționalitățile oferite de Aplicație pentru Colaborator

În calitate de Colaborator, aveți acces la o serie de funcționalități ale Aplicației pentru desfășurarea Activătății Proprii, precum:

 1. Funcționalități legate de crearea companiei virtuale;
 2. Funcționalități legate de crearea ofertelor personalizate;
 3. Funcționalități legate de transmiterea ofertelor personalizate;
 4. Funcționalități legate de relația cu Consumatorii;
 5. Funcționalități legate de câștigurile acumulate;
 6. Funcționalități legate de relația cu furnizorii
 7. Alte funcționalități legate de gestionarea contului de Colaborator.

Detaliile pentru a înțelege funcționalitățile oferite și modalitățile de interacționare prin intermediul acestei platforme sunt disponibile în
Manualul Utilizatorului, accesabil aiciaici.

11. Conținut promoțional

Orice conținut promoțional oferit prin intermediul Aplicației va fi furnizat în conformitate cu legislația aplicabilă.

Din perspectiva legislației privind protecția datelor cu caracter personal, RED vă va trimite comunicări comerciale prin intermediul Aplicației, prin e-mail
sau prin orice altă metodă care foloseşte serviciile de comunicaţii electronice destinate publicului doar în cazul în care v-ați exprimat
în prealabil consimţământul expres pentru a primi asemenea comunicări.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, având în vedere că RED a obținut adresa dvs. de e-mail cu ocazia creării unui cont și utilizării
Aplicației de către dvs., va putea utiliza adresa dvs. de e-mail în scopul efectuării de comunicări comerciale referitoare la restul
funcționalităților existente în Aplicație. În această situație, veți avea posibilitatea de a vă opune printr-un mijloc simplu şi gratuit ori de
câte ori veți primi o astfel de comunicare comercială.

În scopul utilizării Aplicației, sunteți de acord că orice probleme pe care le-ați putea întâlni în ceea ce privește conținutul
promoțional, le veți adresa mai întâi către RED, în vederea unei soluționări amiabile.

RED nu va fi răspunzătoare pentru niciun tip de pierderi sau daune financiare din cauza conținutului promoțional oferit sau pentru orice eșec sau
incapacitate de a utiliza respectivul conținut promoțional, indiferent de motiv.

12. Accesul la rețea și dispozitive

Colaboratorul are responsabilitatea exclusivă de a obține accesul la rețeaua de date necesară pentru a utiliza Aplicația. Se pot aplica tarifele și
prețurile percepute de rețeaua mobilă la care este abonat Colaboratorul, pentru transferul de date și mesaje, în măsura în care Colaboratorul
accesează sau utilizează Aplicația de pe un dispozitiv care permite comunicarea wireless, și îi revine Colaboratorului responsabilitatea exclusivă de
a achita aceste tarife și prețuri.

Colaboratorul are responsabilitatea exclusivă de a procura și a actualiza echipamentele hardware sau dispozitivele necesare pentru a accesa și a utiliza
Aplicația, precum și de a procura orice actualizări ale acestora.

Pentru evitarea oricărei neînțelegeri, RED nu garantează că Aplicația sau orice funcționalitate a acesteia va funcționa pe un anumit echipament
hardware sau pe un anumit dispozitiv. În plus, Colaboratorul recunoaște și acceptă că Aplicația poate fi afectată de defecțiuni și
întârzieri inerente în utilizarea internetului și a comunicațiilor electronice, pentru care RED nu răspunde.

13. Politica de utilizare cookie-uri

Aplicația utilizează cookie-uri. Pentru informații detaliate privind folosirea cookie -urilor va rugam consultați
Politica de utilizare cookie-uri disponibila aici.

14. Feedback-ul furnizat de Colaborator

La latitudinea sa exclusivă, RED poate să permită Colaboratorului, periodic, să transmită, să încarce sau să pună la dispoziția RED, prin intermediul Aplicației, conținut și informații în format text, inclusiv comentarii și opinii despre Aplicație, mecanismul prezentat în acești TCG sau despre alți utilizatori („Feedback-ul”).

Întregul Feedback va rămâne proprietatea Colaboratorului. Totuși, prin furnizarea de conținut către RED, Colaboratorul acordă către RED o
licență valabilă la nivel mondial, perpetuă, irevocabilă, transferabilă, fără redevențe, cu drept de sub-licențiere, de a utiliza, a copia, a modifica, a crea opere derivate, a distribui, a afișa public, a reprezenta public și a exploata în orice alt mod respectivul Feedback în toate formatele și
pe toate canalele de distribuție cunoscute în prezent sau create în viitor, fără a fi necesară informarea prealabilă sau acordul Colaboratorului, și fără a fi necesară vreo plată către Colaborator sau altei persoane.

Colaboratorul declară și garantează următoarele:

14.1.1 Colaboratorul fie este proprietarul unic și exclusiv al întregului Feedback, fie deține toate drepturile, licențele, acordurile și autorizațiile necesare pentru a acorda RED licența asupra Feedback-ului; și

14.1.2 nici Feedback-ul, nici transmiterea, încărcarea, publicarea sau furnizarea de către Colaborator a acestuia, nici utilizarea de către RED a respectivului Feedback nu va constitui încălcarea, însușirea ilegală sau nerespectarea drepturilor de proprietate sau de proprietate
intelectuală ale unui terț, sau a drepturilor de publicitate sau confidențialitate ale unui terț, și nici nu va duce la încălcarea vreunei legi sau reglementări aplicabile.

14.1.3 Colaboratorul se obligă să nu transmită Feedback cu caracter denigrator, calomnios, care incită la ură, violent, obscen, pornografic, ilegal sau jignitor, după cum stabilește RED la latitudinea sa exclusivă. RED are posibilitatea, dar nu și obligația, de a examina, a monitoriza sau a șterge Feedback-ul, la latitudinea exclusivă a RED, în orice moment, indiferent de motiv, fără a fi necesară, în acest scop, notificarea sau anunțarea, în orice alt mod, a Colaboratorului.

15. Declarații și Garanții ale RED

Colaboratorul recunoaște, în mod expres, că este parte la prezentele TCG în considerarea următoarelor declarații si garanții date de RED, în legătură cu persoana și cu activitatea proprie, după cum urmează:

15.1.1 RED e o societate legal constituită, care funcționează în mod legal, în baza legii române, cu toate atributele
societare legale pentru a-și desfășura activitatea;

15.1.2 RED deține toate autorizațiile legale pentru a-și desfășura activitatea potrivit acestor TCG și se conformează întru totul
exigențelor ce rezultă din aceste autorizații;

15.1.3 RED are toate atributele legale necesare pentru a încheia și pentru a fi parte în această relație contractuală, iar executarea obligațiilor sale nu rezultă și nu va rezulta, nu va fi în conflict cu, respectiv, nu va constitui o încălcare a vreunui termen sau a vreunei condiții, ori a oricărei alte prevederi cuprinse într-un contract sau orice alt document sau act juridic, de orice natură, la care RED este sau ar urma să fie parte, sau căruia RED i se supune conform legislației române;

15.1.4 RED dispune de capacitățile tehnice si de personalul calificat necesar, pentru îndeplinirea obligațiilor sale.

16. Durata TCG. Încetare

Acești TCG sunt valabili pentru durata accesării și utilizării de către Colaborator a Aplicației.

Colaboratorul are dreptul sa se retragă din TCG, respectiv să-și închidă contul din Aplicație, oricând, fără invocarea niciunui motiv si fără a suporta alte costuri. Drepturile născute până la data retragerii sunt deplin recunoscute părții titular al drepturilor în cauză.

RED poate dispune imediat încetarea relației contractuale cu Colaboratorul refuzându-i accesul acestuia la Aplicație în orice moment, dacă Colaboratorul a încălcat orice prevedere a acestor TCG, în baza unei simple notificări și fără nicio formalitate prealabilă. De asemenea, RED poate denunța unilateral oricând acești TCG cu o notificare prealabilă de [10 zile].

Încetarea acestor TCG nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor, inclusiv limitărilor de răspundere a RED din restul termenilor și condițiilor aferente altor roluri dobândite prin intermediul Aplicației.

17. Declinare

Aplicația este furnizată „așa cum se prezintă” și „în funcție de disponibilitate.” RED nu acceptă niciuna dintre declarațiile și garanțiile, exprese, implicite sau impuse de lege, care nu sunt prevăzute în mod expres în acești TCG, inclusiv garanțiile implicite privind vandabilitatea, vulnerabilitatea, adecvarea pentru un anumit scop și neîncălcarea drepturilor terților.

În plus, RED nu formulează nicio declarație sau garanție cu privire la fiabilitatea, punctualitatea, calitatea, adecvarea sau disponibilitatea Aplicației, nici nu declară sau garantează că Aplicația sau orice software aferent acestora vor fi lipsite de întreruperi sau erori.

RED nu garantează calitatea, adecvarea, siguranța sau capacitatea Furnizorilor terți.

Colaboratorul recunoaște și acceptă că întregul risc care decurge din utilizarea de către Colaborator a Aplicației îi revine în totalitate Colaboratorului, în măsura maximă permisă de legislația aplicabilă.

18. Limitarea răspunderii RED

RED nu va fi răspunzătoare pentru daunele indirecte, viitoare, speciale, exemplare, punitive sau de altă natură, inclusiv pierderea profitului, prejudicii asociate cu sau care decurg în alt mod din orice utilizare a Aplicației.

RED nu va fi răspunzătoare pentru niciun prejudiciu, nicio daună și nicio pierdere care decurg din:

18.1.1 faptul că Colaboratorul a utilizat sau s-a bazat pe Aplicație, sau incapacitatea ori inabilitatea Colaboratorului de a accesa sau a utiliza Aplicația; sau

18.1.2 orice tranzacție sau relație dintre Colaborator și orice terță parte, chiar dacă RED a fost informată cu privire la posibilitatea producerii acestor prejudicii; sau

18.1.3 nerespectarea, de către Colaborator, a oricăror instrucțiuni ori recomandări transmise acestuia, de către RED prin intermediul Aplicației
sau în orice alt mod.

RED nu va fi răspunzătoare pentru nicio întârziere sau nefuncționare a Aplicației, care decurge din cauze aflate în afara controlului
rezonabil al RED, cum ar fi, dar fără a se limita la:

(a) nefuncționarea rețelelor de telefonie mobilă;

(b) utilizarea, de către Colaborator a unor funcționalități nefurnizate de RED;

(c) serviciile și calitatea serviciilor furnizate de terți Colaboratorului; și/sau

(d) alte situații prevăzute de lege.

RED nu va avea nicio răspundere în ceea ce privește accesul la Aplicație din țări ale căror legi interzic sau restricționează ori limitează crearea
unui companii virtuale de energie și trasmiterea unor oferte de comercializare de energie electrică, în conformitate cu modelul propus de Aplicație.
Totodată, RED nu va avea nicio răspundere în ceea ce privește accesul la Aplicației din țări ale căror legi interzic sau restricționează ori limitează
orice aspect al conținutului Aplicației, inclusiv orice funcționalitate a acesteia. Colaboratorii care aleg să acceseze acestă Aplicație din alte țări o fac
din proprie inițiativă, pe proprie răspundere și sunt singurii responsabili pentru respectarea legilor aplicabile.

RED nu va fi răspunzătoare pentru nicio întârziere sau nefuncționare a Aplicației, care decurge din cauze aflate în afara controlului
rezonabil al RED, cum ar fi, dar fără a se limita la:

 1. riscul general de a nu fi acceptate ofertele și riscul în alegerea contactelor cărora li se transmit ofertele;
 2. orice prejudicii ce decurg din încălcarea legislației privind protecția datelor cu carcater personal de către Colaborator, indiferent de persoana
  prejudiciată;
 3. orice informație referitoare la compania virtuală creată de Colaborator;
 4. evaluarea sau plata oricăror impozite sau taxe care decurg din utilizarea de către Colaborator a Aplicației;
 5. orice act sau omisiune din partea utilizatorilor Aplicației (Consumatori, Furnizori etc.);
 6. instrucțiunile primite din partea Colaboratorului, indiferent dacă a acționat sau nu a acționat în baza acestora;
 7. decizia Colaboratorului de a intra într-o relație contractuală în baza prezentelor TCG;
 8. decizia Colaboratorului de a utiliza funcționalitățile puse la dispoziție prin intermediul Aplicației;
 9. orice întârziere, pierdere sau prejudiciu de orice fel suportate ca urmare a serviciilor furnizate de orice furnizor terț de servicii sau
  subcontractor angajat de RED. Toate reclamațiile legate de actul sau omisiunea oricărui furnizor de servicii terț sau subcontractant vor fi introduse
  exclusiv și direct împotriva acestei părți.
 10. orice întârzieri în încheierea contractelor de furnizare;
 11. profituri pierdute, venituri pierdute, oportunități de afaceri pierdute, date pierdute, alte pierderi intangibile, punitive, speciale sau incidentale,
  indiferent dacă aceste pierderi au fost directe sau indirecte, previzibile sau imprevizibile și indiferent dacă RED a fost informată sau nu cu privire
  la posibilitatea producerii acestor pierderi;
 12. orice pierderi ca urmare a unei cerințe impuse de noi legi sau reglementări sau ca urmare a obligațiilor noastre în temeiul legilor din orice
  jurisdicție;
 13. respectarea oricăror legi, reguli și reglementări din jurisdicția specifică Colaboratorului, care se pot aplica în legătură cu utilizarea
  Aplicației sau funcționalitățile acesteia.

În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, răspunderea totală a RED față de Colaborator, în legătură cu Aplicația și/sau executarea
obligațiilor sale conform TCG, pentru toate prejudiciile, pierderile și daunele, nu va depăși în niciun caz valoarea sumelor achitate de Colaborator
în baza prezentelor TCG în perioada de 3 luni anterioară evenimentului care a atras răspunderea RED.

19. Răspunderea Colaboratorului

Colaboratorul se obligă să despăgubească și să exonereze de răspundere RED și pe asociații, administratorii, funcționarii, directorii, angajații și agenții
acesteia în eventualitatea oricăror cereri de despăgubire, pretenții, pierderi, pagube și cheltuieli (inclusiv onorariile avocaților) generate de
Colaborator care decurg din sau în legătură cu:

19.1.1 utilizarea Aplicației de către Colaborator;

19.1.2 nerespectarea sau încălcarea, de către Participant, a oricăreia dintre prevederile acestor TCG sau a Contractului de colaborare,
parte integrată a acestor TCG;

19.1.3 caracterul inadecvat al drepturilor asupra Feedback-ului și/ sau conținutul inadecvat al acestuia; sau

19.1.4 încălcarea, de către Colaborator, a drepturilor unui terț, inclusiv a drepturilor Furnizorilor

19.1.5 încălcarea, de către Colaborator, a drepturilor unui terț, inclusiv a drepturilor Consumatorilor sau ale potențialilor Consumatori
(contactele sale).

20. Statutul juridic al părților

În legătură cu orice aspect ce privește executarea obligațiilor sale conform acestor TCG, fiecare dintre RED și Colaborator are calitatea juridică a
unui operator economic independent.

Pentru evitarea oricărei confuzii, fiecare dintre RED și Colaborator recunoaște și acceptă faptul că niciunul dintre Colaborator și RED nu are, în
raport cu cealaltă parte sau cu orice (terță) parte care utilizează Aplicația, calitatea de prepus, mandatar, reprezentant sau orice altă calitate juridică
subordonată. În mod specific, fiecare parte recunoaște și acceptă că cealaltă parte nu poate să o angajeze, juridic sau în orice alt mod, față
de terți.

21. Notificări

Notificările între părți vor putea fi adresate după cum urmează:

22. Anexe

Acești TCG se completează cu prevederile următoarelor Anexe care fac parte integrantă din acești TCG:

Anexa 1 – Manualul Utilizatorului Aplicației REDManualul Utilizatorului Aplicației RED;

23. Legea aplicabilă. Litigii

Acești TCG sunt guvernați și interpretați în conformitate cu legislația română.

Orice dispute, pe care părțile nu le vor putea soluționa pe cale amiabilă, vor fi supuse instanțelor judecătorești competente din România.

24. Diverse

Participantul se obligă să respecte, în toate aspectele ce decurg din acești TCG și din Manualul Utilizatorului, orice lege aplicabilă, iar RED nu va
avea nicio răspundere în cazul oricărei încălcări a legii de către Participant.

Prezentele TCG se aplică în completarea termenilor și condițiilor specifice calității de Participant, asumate la înregistrarea ca utilizator al
Aplicației, disponibile aici.

Pentru evitarea oricărui dubiu, Participantul confirmă și acceptă în mod expres fiecare și toate clauzele și termenii din acești TCG inclusiv, fără
limitare, cele prevăzute în secțiunile ‎1, ‎2, ‎3, 4, 5, 6, 7, ‎8, ‎9, ‎10, ‎11, ‎12, ‎13, 14, ‎15, ‎16,
‎17, ‎18, ‎19, ‎20, ‎23 și ‎24.